22-2.3 § 22-2 annet ledd

Etter annet ledd oppheves tidligere merverdiavgiftslov ved ikrafttredelsen av gjeldende merverdiavgiftslov. Frem til lovendringen av 21. juni 2017 nr. 84 var det i bestemmelsens annet og tredje punktum fastsatt særlige overgangsbestemmelser for vedtak truffet med hjemmel i tidligere lov § 70. Alle enkeltvedtak truffet med hjemmel i § 70 skulle falle bort, likevel slik at det for disse skulle gjelde en overgangsperiode på seks måneder fra gjeldende merverdiavgiftslovs ikrafttredelse. Disse særlige overgangsreglene er nå slettet ettersom de ikke lenger er aktuelle.

Lasse- og lossetjenester Skattedirektoratet uttalte i brev av 9. mars 2010 til Logistikk og transportindustriens landsforening at dispensasjon fra avgiftsplikt samt registreringsrett og -plikt med hjemmel i tidligere lov § 70, gitt 19. mars 1970, bortfalt med virkning fra 1. januar 2010. Det tidligere avgiftsfritaket for losse- og lastekontor var av en slik generell art at det ble ansett for å være en forskrift. Losse- og lastekontorers virksomhet er følgelig omfattet av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven om registreringsplikt. For øvrig vises det til M-6-30.3.2.

Beredskapslager Med hjemmel i tidligere § 19-3 første ledd jf. 22-2 annet ledd ble avgiftsfritak på beredskapslager, gitt av Finansdepartementet etter tidligere lov § 70 i vedtak av 18. september 1999, til Nærings- og handelsdepartementet videreført ved Skattedirektoratet sitt brev av 17. mars 2011. Fritaket gjelder for varer anskaffet til Nærings- og handelsdepartementet sitt beredskapslager i den utstrekning varene benyttes i utlandet. Fritaket gjennomføres ved at det gis fritak for varer som anskaffes til erstatning for varer som blir brukt i utlandet.

Navneskifte Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kjøpte fartøyet F/F Jan Mayen den 17. juni 2011. Fra denne dato endret fartøyet navn til F/F Helmer Hanssen men beholdt kjenningssignalet LAHV. Under sitt tidligere navn ble utleien av skipet innvilget merverdiavgiftsfritak i flere omganger, både etter tidligere lov § 70 og ny lov § 22-2 annet ledd. I Skattedirektoratets vedtak av 19. november 2015 ble fritaket videreført uavhengig av navnebytte.