22-1.2 § 22-1 første ledd

Bestemmelsen omhandler situasjoner der avgiftsreglene endres eller merverdiavgiftssatsene reguleres.

Nærmere regler om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning i slike tilfeller er gitt i merverdiavgiftsforskriften, jf. omtale i M-22-1.4.

Leveringstidspunktet Regelverket som gjelder på leveringstidspunktet er avgjørende for om det skal svares merverdiavgift og eventuelt hvilken sats som skal benyttes. Det er leveringstidspunktet etter kjøps- og kontraktsrettslige regler som legges til grunn. Tidspunktet for avtaleinngåelse og betaling er uten betydning i denne sammenheng.

På en rekke områder vil det skje en løpende levering av varer eller tjenester, for eksempel ved utleie av varer eller ved oppdrag innen bygg og anlegg. Det er bare ytelser som er levert etter ikrafttreden av det nye avgiftspålegget som skal avgiftsberegnes etter de nye bestemmelsene.

Ved såkalt «completecontract», hvor levering, fakturering og betaling er avtalt å skje ved ferdigstillelse av bygget, vil byggearbeidene avgiftsmessig anses levert først på dette tidspunkt, se M-15-9.3.2.

Tidligere var det i annet punktum en bestemmelse om at det ved innførsel er fortollingstidspunktet som er avgjørende for hvilket regelverk som skal legges til grunn. Dette ble opphevet i forbindelse med ny lov om tollavgift av 11. mars 2022 som trådte ikraft fra 1. januar 2023. Bestemmelsen i § 22-1 ble ansett overflødig ved siden av nytt annet ledd i § 3-29, se Prop. 237 L (2020-2021) Tollavgiftsloven, særskilte merknader til § 3-29 side 145.

Midlertidig reduksjon i redusert sats fra 12 til 6 prosent Ved Stortingets vedtak om merverdiavgift for 2020 og 2021 ble den reduserte satsen endret fra 12 til 6 prosent i tidsrommet 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %. Endringen medfører at i denne perioden skal det beregnes 6 prosent merverdiavgift for persontransport, ferging av kjøretøy, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Skattedirektoratet har i uttalelse av 8. april 2020 gitt retningslinjer om virkningen av satsendringen for forskuddsfakturering, etterskuddsfakturering, kreditnotaer, fradragsrett for inngående merverdiavgift og innberetning av omsetning i mva-meldingen. Skattedirektoratets uttalelse av 16. desember 2015, som ble gitt etter økningen av redusert sats fra 8 til 10 prosent for budsjettåret 2016, inneholder retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunkt. Dette vil for eksempel være aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort mv. Uttalelsen er også retningsgivende for avgiftsberegningen ved senere endringer i merverdiavgiftssatsene, herunder den midlertidige satsreduksjonen for budsjettårene 2020 og 2021.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 1. desember 2022, i forhold til innføring av merverdiavgift på elbiler fra 1. januar 2023, lagt til grunn at tidspunktet for når en bil/ elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret. Blant annet er det vist til at «(p)å registreringstidspunktet er alle offentligrettslige forpliktelser for utlevering av bilen oppfylt. For å bli registrert på eier i kjøretøyregisteret må bilen være forsikret på eier, og det er også på dette tidspunktet selger normalt vil utstede faktura. Videre vil vi påpeke at dette er et tidspunkt med stor notoritet da det vil fremgå av vognkort og kjøretøyregisteret hvilken dato bilen er første gang registrert og på hvem. Kunden eller kjøper fremstår dermed utad som eier av bilen med de konsekvenser det medfører for pant, utlegg mv. En vesentlig del av eierbeføyelsene har dermed gått over på eier, selv om det skulle gå noen dager før eieren får overlevert bilen fysisk.

Vi legger også vekt på at det er registreringstidspunktet som skal legges til grunn når uttaksmerverdiavgiften skal rapporteres. Tilsvarende gjelder for engangsavgift på motorvogner, jf forskrift om engangsavgift på motorvogner, § 1-2 nr. 1 hvor det fremgår at «Avgiftsplikt oppstår ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret».»