Prinsipputtalelse

Økning av den reduserte merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent

  • Publisert:
  • Avgitt 16.12.2015

Ved Stortingets vedtak om merverdiavgift 14. desember 2015 for budsjettåret 2016 ble den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økt til 10 prosent.

Satsen på 10 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av

  • persontransporttjenester
  • overnattingstjenester i hotell mv. og
  • inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangementer

Også transport av kjøretøy på fartøy, kinobilletter og kringkastingsavgiften vil være omfattet av en sats på 10 prosent.

Avgiftssubjekt som er registrert for større idrettsarrangementer skal beregne merverdiavgift med en sats på 10 prosent ved utleie av lokaler i idrettsanlegget. Det samme gjelder ved formidling av slike utleietjenester.

Forskuddsfakturering

Etter merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd skal merverdiavgift beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og uttaket. Av bokføringsforskriften § 5-2-6 følger at ved omsetning av persontransporttjenester, adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer kan salgsdokument utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Leveringstidspunktet er avgjørende for hvilken sats som skal anvendes og faktureringstidspunktet er avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften.

I Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 avsnitt 8.2 uttaler departementet at "[a]vgiftsmyndighetene vil gi nærmere retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunktet. Dette er for eksempel aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort ol."

Skatteetaten vil praktisere reglene slik:

1. Billetter med inntil 30 dagers varighet

Det skal ikke kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter med inntil 30 dagers varighet som selges før 1. januar 2016 og der tjenesten delvis leveres etter 31. desember 2015. Dette vil i første omgang omfatte persontransporttjenester.

2. Én og samme persontransporttjeneste

Det skal beregnes merverdiavgift med en sats på 8 pst. på persontransporttjenester som påbegynnes før 1. januar 2016 og som avsluttes etter dette tidspunktet. Det er en forutsetning at det dreier seg om én og samme transporttjeneste.

3. Billetter med mer enn 30 dagers varighet

Når billetter med mer enn 30 dagers varighet som årskort, sesongkort mv., selges før 1. januar 2016, og hele tjenesten leveres i 2016, må selger innberette utgående merverdiavgift med en sats på 10 pst. Dersom tjenesten også leveres i 2015, må det foretas en skjønnsmessig fordeling mellom satsene. 

4. Idrettsarrangementer 2016

Ved salg av inngangsbilletter i 2015 til et idrettsarrangement som avholdes i 2016 og som ikke er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-8, må selger innberette utgående merverdiavgift med en sats på 10 pst.

Til pkt. 3 og 4

Er det inngått kontrakt om levering før en økning av merverdiavgiftssatsen, plikter mottaker å betale et tillegg motsvarende den forhøyede satsen, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd. Selgeren kan imidlertid velge å ta kostnadene ved den økte satsen selv, dvs. at selger ikke krever den økte satsen av kjøper, men innbetaler det fulle merverdiavgiftsbeløpet til staten.