Prinsipputtalelse

Endring i den reduserte satsen for merverdiavgift fra 12 til 6 prosent

  • Publisert:
  • Avgitt 08.04.2020

Lav sats for persontransport, ferging av kjøretøyer, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021, se Stortingets vedtak om merverdiavgift for 2020 og 2021. 

Etter merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd skal merverdiavgift beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og uttaket.

På grunn av den hurtige innføringen av den midlertidige satsreduksjonen, vil mange virksomheter ha praktiske utfordringer med å fakturere med ny sats på 6 prosent fra 1. april. I tilfeller der merverdiavgift er oppgitt med et for stort beløp i salgsdokumentasjon, skal beløpet betales inn til staten. Dette følger av merverdiavgiftsloven § 11-4. Betaling kan unnlates dersom feilen rettes overfor kjøperen.

I Prop. 67 S (2019-2020) er det lagt til grunn at det vil anses som statsstøtte i strid med EØS-avtalen hvis staten ved en satsreduksjon frafaller sitt krav på differansen mellom oppkrevd merverdiavgift 12 prosent og 6 prosent for omsetning som allerede har skjedd.

Forskuddsfakturering

Leveringstidspunktet er altså avgjørende for hvilken sats som skal anvendes, og faktureringstidspunktet er avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften. Av bokføringsforskriften § 5-2-6 følger at ved omsetning av persontransporttjenester, adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer, kan salgsdokument utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år.

For tilfeller der det er foretatt en fakturering med 12 prosent merverdiavgift på leveranser som skjer etter 1. april, og som omfattes av satsreduksjonen, skal beløpet innbetales til staten med mindre feilen rettes overfor kjøperen i form av kreditnota, jf. merverdiavgiftsloven § 11-4.

Tilsvarende kan det tenkes forskuddsfakturaer hvor f.eks. persontransport skjer etter 1. oktober 2021. Dette må behandles på samme måte som ellers ved satsøkninger, dvs. at det er satsen på leveringstidspunktet som gjelder også ved forhåndsfakturering. Er det inngått kontrakt om levering før en økning av merverdiavgiftssatsen, plikter mottaker å betale et tillegg motsvarende den forhøyede satsen. Selgeren kan imidlertid velge å ta kostnadene ved den økte satsen selv, dvs. at selger ikke krever den økte satsen av kjøper, men innbetaler det fulle merverdiavgiftsbeløpet til staten.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 16. desember 2015, som ble gitt etter økningen av redusert sats fra 8 til 10 prosent for budsjettåret 2016, gitt retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunkt. Uttalelsen vil også være retningsgivende for avgiftsberegningen etter satsøkningen fra 1. oktober 2021. Dette vil for eksempel være aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort mv.

Etterskuddsfakturering

Det følger av merverdiavgiftsforskriften § 22-1-1 at omsetning som gjelder varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før merverdiavgiftssatsen ble endret, skal skilles ut ved bokføringen. Nærmere bestemmelser er gitt i merverdiavgiftsforskriften § 22-1-2.

For prosjekter der levering skjer etter hvert, er det gitt bestemmelser om merverdiavgiftshåndteringen i merverdiavgiftsforskriften § 22-1-3.

Kreditnotaer

Behandling av kreditnotaer som utstedes etter 1. april 2020, men som gjelder leveranser som er skjedd før satsendringen og følgelig med 12 prosent merverdiavgift, skal også skje med utgangspunkt i satsene som gjaldt på leveringstidspunktet. Fakturadato eller dato for kreditnota er ikke avgjørende for hvilken sats som skal benyttes. Hvis levering er skjedd før 1. april 2020, skal omsetningen faktureres med 12 % mva, og ved rettelser i form av kreditnota for slik omsetning gjelder også satsen på 12 %.

For omsetning skjedd etter 1. april 2020, men der det er feilfakturert med 12 %, skal det utstedes kreditnota med 12 % og ny faktura med 6 % mva.

Mva-meldingen og innberetning av satsendringen

Mange virksomheter vil ha omsetning med to ulike satser i samme termin, fordi satsendringen skjer med virkning fra og med 1. april som er midt i 2. termin 2020. Også det forholdet at leverings-tidspunktet er avgjørende for hvilken sats som skal anvendes, men faktureringstidspunktet er avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften, innebærer at samme mva-melding kan inneholde to ulike satser.

Som følge av dette legges det inn et spenn i mva-meldingens post 5 og 16 for hele perioden fram til og med årstermin 2021 med innleveringsfrist 10. mars 2022, som kan håndtere bruk av begge satsene. Dette innebærer at merverdiavgiften ikke beregnes automatisk ut ifra beregningsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder for kompensasjonsmeldingen.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Som det går fram ovenfor, legger Finansdepartementet til grunn at staten ikke har anledning til å la selgeren beholde differansen mellom ny og gammel sats i tilfeller der det benyttes feil sats ved faktureringen. Tilsvarende må gjelde for kjøperen, slik at det ikke kan gis fradrag for beløp oppgitt på fakturaen ut over gjeldende sats på leveringstidspunktet.

Hvis levering er skjedd etter 1. april 2020, skal leverandøren kontaktes for retting på vanlig måte med kreditnota og ny faktura med riktig sats.

I forbindelse med skatteetatens prioriteringer av sin kontrollaktivitet, vil etaten se hen til de utfordringer dagens situasjon innebærer for de næringsdrivende.