8-8.2 Generelt om § 8-8

Bestemmelsen i § 8-8 om betaling via bank som vilkår for fradragsrett for inngående merverdiavgift, ble inntatt i merverdiavgiftsloven ved lov 11. desember 2009 nr. 129. Endringen trådte i kraft 1. januar 2011. Hensikten med bestemmelsen er av kontrollmessig art ved at den bidrar til å redusere antallet betalingstransaksjoner som det i ettertid kan være vanskelig eller umulig å avklare realitetene i.

Skatteloven § 6-51 har en tilsvarende bestemmelse om vilkår for fradragsrett for kostnader.

Skattebetalingsloven § 16-50 gjør private oppdragsgivere (kjøpere) medansvarlige for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift for vederlag som overstiger 10 000 kroner og som ikke er betalt via bank eller lignende. Bestemmelsen gjelder bare i de tilfeller tjenesteyter har unndratt skatt eller avgift.