6-18.2 Uttak av varer og tjenester til bedriftskantine

Det fremgår av Ot.prp. nr.76 (2008-2009) kap 13 at fritaket for varer og tjenester for oppføring eller vedlikehold av kantiner korresponderer med mval. § 8-3 første ledd bokstav g.