6-9.2 Generelt

Første ledd gir avgiftsfritak for omsetning av nærmere angitte fartøyer og driftsutstyr som leveres sammen med fartøyene.

Annet ledd fritar fra avgiftsplikt omsetning av tjenester som utføres i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøyer og driftsutstyr som nevnt i første ledd samt varer som leveres i forbindelse med slike tjenester. Fritaket gjelder bare i siste omsetningsledd.

Tredje ledd gir avgiftsfritak for omsetning av bergingstjenester utført fra fartøy.

Fjerde ledd fritar fra avgiftsplikt utleie av nærmere angitte fartøyer.

Femte ledd gir departementet hjemmel til i forskrift å bestemme hva som menes med fartøy til yrkesmessig fiske etter første ledd bokstav f.