8-2.1 Forarbeider og forskrifter

8-2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 46 (1973–74) og Innst. O. nr. 36 (1973–74). Forholdsmessig fordeling skal også skje i de tilfeller varer og tjenester anskaffes til bruk under ett for den registrerte virksomhet og privat, ev. til formål som nevnt i merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd

8-2.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 8-2-1 til 8-2-3