7-2.5 § 7-2 tredje ledd – Forskrifter

Tredje ledd gir departementet myndighet til å gi forskrift om omfanget av og vilkårene for fritak og at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav d. Finansdepartementet har delegert denne myndigheten til Skattedirektoratet, se forskrift 27. oktober 2022 nr. 1802.