4-1.4 § 4-1 annet ledd – Hva som ikke anses som del av vederlaget

Paragrafens annet ledd angir noen typer omkostninger som ikke anses som del av vederlaget.

Oppregningen er ikke uttømmende, og det vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak om en omkostning utgjør en del av vederlaget og dermed inngår i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift. Finansdepartementet uttaler således i merknadene til bestemmelsen i Ot. prp. nr. 76 (2008–2009) kapittel 13 at eksempelvis gebyr som ilegges ved betalingsmislighold og som er forutsatt i avtale mellom partene, etter omstendighetene skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Det må fremgå av avtalen at det dreier seg om gebyr som kan ilegges som en misligholdsbeføyelse. Se for øvrig departementets uttalelse om dagmulkt/konvensjonalbot i entrepriseforhold omtalt ovenfor i M-4-1.2.

Utlegg  Etter annet ledd bokstav a skal godtgjørelse for utlegg pådratt i kjøpers navn og for kjøpers regning ikke anses som del av vederlaget. Det er en forutsetning at selger bare oppkrever det utlagte beløp av kjøper uten påslag og at utlegget regnskapsføres som utlegg, ikke omsetning.

Som eksempler på utlegg som normalt ikke vil bli ansett som en omkostning for selger har Skattedirektoratet i brev av 18. juni 2001 til Norges Eiendomsmeglerforbund nevnt bl.a. gebyrer for offentlige utskrifter, rettsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsgebyr. I brev av 29. mai 2002 til Den norske advokatforening uttalte Skattedirektoratet også at omkostninger til reise- og oppholdsutgifter kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget dersom en klient bestiller og betaler reise- og hotellutgifter for advokaten, klienten fremstår som kjøper overfor selger av tjenesten og faktura utstedes til klienten. De to brevene er omtalt nærmere i kap. 4-2.3.1 nedenfor.

I brev 8. desember 2011 uttaler Skattedirektoratet at bomavgiften kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget ved utleie av bil med autopassbrikke, dersom utleieselskapet ikke beregner noe påslag og avgiften føres som utlegg i regnskapet. Som eksempel på påslag nevnes administrasjonsgebyr i tilknytning til autopassbrikken, samt at utleieselskapet overfor kunden gir et påslag tilsvarende rabatten fra bompengeselskapet. Ved påslag må bomavgiften inngå i beregningsgrunnlaget.

Se for øvrig M-4-2.3.1 som omtaler noen saker der omkostningen ikke ble ansett som et utlegg, men som en del av vederlaget.

Inkasso- og purregebyr  Etter annet ledd bokstav b skal videre lovbestemt inkasso- og purregebyr ikke anses som del av vederlaget, jf. Av 8/94 av 31. mai 1994.

Forsinkelsesrenter  Etter annet ledd bokstav c skal heller ikke forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 1976 nr. 100) anses som del av vederlaget.