3-2.7 § 3-2 sjette ledd – Utleie av utstyr mv.

Da § 3-2 med virkning fra 1. januar 2021 fikk et nytt annet og tredje ledd, er tidligere fjerde ledd nå blitt sjette ledd.

Unntaket omfatter også utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og lignende til næringsdrivende som yter helsetjenester. Vilkåret er at

  • utleieren er en næringsdrivende som yter helsetjenester,
  • utleieren er en virksomhet som er eiet av næringsdrivende som yter helsetjenester, eller
  • utleieren er en offentlig virksomhet som yter helsetjenester.

Unntaket for utleie av utstyr mv. skal hindre uheldige avgiftsmessige utslag av ulike former for fellesetableringer mellom næringsdrivende som omsetter helsetjenester. Det vises til Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) avsnitt 25.3. Det må presiseres at unntak ikke gjelder for utleie av medisinsk utstyr mv. fra ordinære utleie- eller leasingvirksomheter. Unntaket forutsetter at leievederlaget er begrenset i forhold til ordinær utleievirksomhet. I Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) ble det gitt anvisning på at den hovedsakelige delen, nærmere bestemt 80 %, av utleiers inntekt måtte komme fra unntatt omsetning av helsetjenester. Tallmateriale har senere vist at et slikt krav vil medføre at en stor del av målgruppen, som er mindre virksomheter der praksiseier selv yter helsetjenester, vil falle utenfor unntaket. Skattedirektoratet har derfor i samråd med departementet funnet at det skal være tilstrekkelig at utleier har mer enn 50 % av sine inntekter fra omsetning av helsetjenester. I ikke-publisert fellesskriv av 14. mars 2006 omtales enkelte andre problemstillinger knyttet til avgrensningen av unntaket.

I fellesskrivet presiseres det at kortvarige og mer tilfeldige avbrudd i eiers egen virksomhet ikke vil føre til at unntaket for utleien faller bort. Eksempler på slike avbrudd er bl.a. videreutdanning, svangerskap og omsorgspermisjon. Det angis i den forbindelse en tidsramme på tre års avbrudd i utøvelsen av egen praksis. Skattedirektoratet legger til grunn at tilsvarende bør gjelde avbrudd som følge av sykdom under forutsetning av at vedkommende har intensjon om å gjenoppta sin virksomhet.