6-28.3 § 6-28 annet ledd – Tilknytningstransport

Ved internasjonal persontransport reiser det seg særlige spørsmål ved tilknytningstransport (transport av transitt- og transferpassasjerer). Ofte vil reisende ta fly fra et sted her i landet til f.eks. Oslo (tilknytningstransport), og deretter fortsette til utlandet med samme fly (transittpassasjer) eller med et annet fly (transferpassasjer) – og omvendt.

Tilknytningstransport er på nærmere vilkår omfattet av fritaket, jf. merverdiavgiftsloven § 6-28 annet ledd, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-1 første ledd. I samsvar med forutsetningene i Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) kap. 19.1.5.3, gjelder fritaket for tilknytningstransport bare hvis:

  • det på forhånd er inngått avtale om sammenhengende transport,
  • billett er utstedt fra første avreisested i merverdiavgiftsområdet til endelig bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet, eller omvendt,
  • hele transporten skjer med samme type transportmiddel, og
  • påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første.

Tidligere krav til innsjekking av bagasje fra start ble opphevet fra 21. juni 2004, fordi det viste seg at vilkåret i mange tilfeller ikke var gjennomførbart av sikkerhetsmessige grunner, jf. Skattedirektoratets melding 08/04.

Ved tilknytningstransport er det uten betydning om transporten skjer med transportmiddel som går i rute og/eller er chartret, eller om påfølgende transport innebærer skifte av stasjon, lufthavn, båthavn mv. så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-1 annet ledd.

Gjennomføres ikke reisen i tråd med vilkårene, må transportøren avgiftsberegne innenlandsreisen (tilknytningstransporten). Dette gjelder imidlertid ikke hvis årsaken til at vilkårene brytes er uforutsette hendelser mv. som ikke skyldes forhold hos den reisende, f.eks. avsporing som medfører at buss må erstatte tog, eller forsinkelser hos transportøren som gjør at påfølgende reise ikke kan påbegynnes innen 24 timer.

Vilkåret om «samme type transportmiddel» gjør at tilknytningstransport til lufthavnen med tog, buss eller drosje ikke omfattes av fritaket, selv om reisen fortsetter umiddelbart videre med fly direkte til utlandet. Dersom slik transport inngår i en pakke sammen med direkte transport til utlandet, vil deler av denne pakken anses som vanlig innenlands transport og dermed følge reglene for dette.

Ved bussturer til utlandet kan selve transporten mellom Norge og utlandet skje med ferge. Kjører man f.eks. buss fra Lillehammer til Oslo, tar ferge derfra til Kiel, og reisen i utlandet fortsetter videre med samme buss, anses det ikke å foreligge påfølgende transport med et annet type transportmiddel, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-1 første ledd bokstav c. Så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt, vil således bussreisen i nevnte eksempel fra Lillehammer til fergeleiet i Oslo være omfattet av fritaket.

Kravet om at påfølgende transport skal påbegynnes innen 24 timer, regnes fra den første reisens avslutning.