Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

12-1.1 Forarbeider

  • Lov 07.11.2019 vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven

  • Prop.98 L (2018-2019)

  • Innst.24 L (2019-2020)