Håndbok

Merverdiavgiftshåndboken

  • Publisert:

13. utgave 2017. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Dette er den trettende utgaven av Merverdiavgiftshåndboken.
Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiav‑
giftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.
Opplegget og teksten baserer seg i det vesentlige på stoffet i forrige
utgave. Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny
praksis.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de sentrale og regionale
avgiftsmyndigheter. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet
og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Når
boken utgis for et videre publikum, er det fordi vi håper at stoffet kan
ha interesse også utenfor etaten.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skat‑
tedirektoratet, med bistand fra Skatt vest og Skatt Midt-Norge.

Merverdiavgiftsloven er endret fra 1. januar 2017 som følge av Skat‑
teforvaltningsloven, og flere bestemmelser er opphevet, og reglene er
hovedsakelig flyttet til Skatteforvaltningsloven. Vi viser til Skatteforvalt‑
ningshåndboken for informasjon.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form
og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan
sendes til [email protected]

footer/desktop/standard