7-3.2 Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av fartøy og varer til fartøy mv.

Fartøy og driftsutstyrFritaket ved innførsel korresponderer med tilsvarende fritak ved innenlands omsetning. Det vises derfor til omtalen av § 6-9 første ledd i kap. 6-9.3 om hva som skal anses som fartøy og tilhørende driftsutstyr i denne forbindelse. Når det gjelder driftsutstyr fremgår det av lovbestemmelsen at dette må «leveres sammen med» fartøyet. Avgiftsfritaket gjelder også ved gjeninnførsel av slike fartøyer og tilhørende driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor tollområdet. Det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning, fremgår av § 6-9 annet ledd.

Proviant og forbruksvarerFritaket i § 7-3 annet ledd viser til tolloven § 5-2 første ledd bokstav a, d og e. Fritakene i tolloven § 5-2 første ledd bokstav a, d og e gjelder alle typer fartøy i ervervsmessig virksomhet som kommer til tollområdet for midlertidig opphold her. Tollområdet samsvarer med merverdiavgiftsområdet.

Bokstav a omhandler innførsel av proviant og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i fartøy under reise til og fra tollområdet og under nødvendig opphold i denne forbindelse. Bokstav d omhandler innførsel av deler, inventar og redskaper som berges til tollområdet etter havari og lignende. Bokstav e omhandler innførsel av deler og inventargjenstander ombord i fartøy (innføres sammen med fartøyet), og som beholdes til bruk ombord mens det er i norsk territorialfarvann. Det vises for øvrig til vilkårene for de tilsvarende tollfritakene som fremgår av tolloven § 5-2 annet ledd og §§ 5-2-1 til 5-2-4 i tollforskriften.

Separat innførsel av reservedeler og driftsutstyrFritaket i § 7-3 tredje ledd gjelder midlertidig innførsel av reservedeler og driftsutstyr til bruk for utenlandske fartøyer og som gjenutføres sammen med fartøyet når det forlater norsk territorialfarvann. Fritaket er en videreføring av tidligere ulovfestet rett. Varene som innføres må leveres direkte til fartøyet.