3-2 § 3-2. Helsetjenester mv.

(1) Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som

  • omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven
  • omfattes av tannhelsetjenesteloven, samt tanntekniske tjenester
  • omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10
  • ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven
  • ytes av bedriftshelsetjenesten

(2) Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi er unntatt fra loven kun dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder kosmetisk behandling. Kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling som omfattes av første ledd bokstav b, er unntatt fra loven kun dersom inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet.

(3) Omsetning og formidling av alternativ behandling etter lov om alternativ behandling av sykdom mv., er unntatt fra loven kun dersom behandlingen

  • inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og
  • ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

(4) Andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester er omfattet av unntaket i første ledd dersom varen eller tjenesten leveres av den som yter helsetjenesten.

(5) Formidling og utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve helsetjenester er unntatt fra loven.

(6) Utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og lignende til næringsdrivende som yter helsetjenester er unntatt fra loven dersom

  • utleieren er en næringsdrivende som yter helsetjenester,
  • utleieren er en virksomhet som er eiet av næringsdrivende som yter helsetjenester,
  • utleieren er en offentlig virksomhet som yter helsetjenester.

(7) Tannteknikeres omsetning av egenproduserte tanntekniske produkter er unntatt fra loven.

(8) Omsetning og formidling av ambulansetjenester med særskilt innrettet transportmiddel er unntatt fra loven.