3-24.2 Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn

Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret, skal beregne merverdiavgift selv om kjøretøyet ikke tas i bruk. Bestemmelsen er nødvendig for å hindre omgåelser som følge av fritaket i § 6-7 første ledd for omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Ellers kunne en forhandler først registrere kjøretøyet i eget navn og deretter omsatt det uten å beregne avgift.

Det følger av § 6-17 at uttak som oppfyller vilkårene for fritak ved omsetning ikke utløser avgiftsplikt. Bilforhandlere plikter derfor ikke å beregne avgift dersom kjøretøyet ved registreringen omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Dette var uttrykkelig fastsatt i tidligere forskrift 69 § 3, men følger altså av det generelle prinsipp som nå er nedfelt i § 6-17. Bestemmelsen i § 3-24 har derfor først og fremst praktisk betydning for forhandlere av nye og såkalte bruktimporterte kjøretøyer.

I KMVA 4862 ble det lagt til grunn at uttrykket «bilforhandler» også omfatter forhandlere av campingvogner. Dette må ses i sammenheng med at campingvogner er «personkjøretøyer» i merverdiavgiftslovens forstand, jf. FMVA § 1-3-1.

Det følger av annet punktum bokstav a at bilforhandlerens plikt til å beregne avgift ikke gjelder dersom kjøretøyet tas i bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet. Tilsvarende gjelder etter bokstav b dersom kjøretøyet tas i bruk som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet. Endelig skal det etter bokstav c ikke beregnes avgift dersom kjøretøyet ikke er et personkjøretøy og tas i bruk som driftsmiddel i virksomheten. Hva som menes med «personkjøretøy» fremgår av FMVA § 1-3-1. Unntakene fra avgiftsplikten henger sammen med at kjøretøyet skal brukes som driftsmidler i avgiftspliktig virksomhet. Det er derfor ikke tale om noe uttak i egentlig forstand. Det er imidlertid fastsatt regler om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift ved salg av personkjøretøyer omhandlet i bokstav a og b innen fastsatt minste eiertid. Det vises til § 9-6.

Demonstrasjonsbruk  Bestemmelsen gjelder også for demonstrasjonsbiler. Det følger imidlertid av annet punktum bokstav c at avgiftsplikten ikke gjelder for annet enn personkjøretøyer. Bilforhandlere skal derfor ikke beregne avgift av andre kjøretøyer enn nevnt i FMVA § 1-3-1.

Bestemmelsene om bilforhandlers registrering av kjøretøyer i eget navn etter tidligere lov og forskrifter er nærmere omtalt i F 2. juli 1976, Av 8/88 av 4. mai 1988, SKD 16/01, SKD 18/02, SKD 12/03, SKD 8/04.

Høyesterett avviste i en sak om bilforhandlers disponering av såkalte erstatningsbiler til kunder i forbindelse med service eller annet verkstedopphold, at bilene i den relasjon kunne anses som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet. Det vises til omtalen av Høyesteretts dom av 31. mars 2006 (Rt. 2006 s. 396 Møller Bil Vest AS) i kap. 3-25.2 nedenfor.