3-6.12 Om tjenester levert fra underleverandører

I forarbeidene til merverdiavgiftsreformen 2001, jf. Ot.prp. nr. 2 (2000– 2001) s. 125, er det presisert at den avgiftsmessige status for tjenester som ytes må vurderes isolert for hver virksomhet. En underleverandør som leverer en avgiftspliktig tjeneste vil derfor måtte avgiftsbelegge denne tjenesten, selv om tjenesten i et senere omsetningsledd vil være en nødvendig og integrert del av en unntatt tjeneste. Dette er generelle prinsipper som gjelder for all virksomhet etter merverdiavgiftsloven.

På den annen side kan tjenester levert av underleverandører i seg selv være finansielle tjenester og således unntatt fra avgiftsplikt. Det vises her til at avgrensningen av hvilke tjenester som er unntatt avhenger av om tjenesten etter sin art er en finansiell tjeneste. Nedenfor er det omtalt noen eksempler for å illustrere vurderingen av om tjenesten fra underleverandør kan anses som omfattet av unntaket eller ikke. Forøvrig er problemstillingen berørt under omtalen av de ulike typene finansielle tjenester der dette er aktuelt.

Forsikrings- og finansieringstjenesterUnntatte finansielle tjenester som for eksempel «forsikring» og «finansieringstjenester» må etter sin ordlyd tolkes i snever forstand, og antas kun å omfatte tjenester som gjelder selve ytelsen av forsikring eller finansiering. I dette ligger en forutsetning om at det består et kontraktsforhold mellom den som presterer ytelsen og den som mottar forsikringen (den forsikrede) eller finansieringen (låntager). Det vil derfor kun være hovedleverandøren som anses for å levere en unntatt finansiell tjeneste i slike tilfeller, selv om tjenesten fra underleverandøren er både vesentlig og nødvendig for hovedleverandørens gjennomføring av den unntatte finansielle tjenesten. Et eksempel på dette er en banks utførelse av tjenester for en annen finansieringsvirksomhet i forbindelse med dennes utlån. Slike avgiftspliktige tjenester kan blant annet gjelde registrering av inn- og utbetalinger, utarbeidelse av kontooversikter, terminvarsel og eventuelle purringer.

Betalingsoppdrag, finansielle instrumenterAndre tjenester gjelder bestemte transaksjoner som etter ordlyden er av mer generell karakter. Eksempelvis vil dette gjelde tjenester som «utførelse av betalingsoppdrag» og omsetning av «finansielle instrumenter» (verdipapirer). Når den unntatte tjenesten har karakter av å være en «transaksjon», kan den bli utført av ulike aktører som til sammen utgjør den «unntatte finansielle transaksjonen».

Omsetning av valutaOm underleverandører til aktører som driver med utvinning av bitcoins, se kap. 3-6.7 ovenfor.