Prinsipputtalelse

Forvaltning av investeringsselskaper – Skattedirektoratets fellesskriv 16.5.2013

 • Publisert:
 • Avgitt 16.05.2013

Fellesskrivet tar opp noen av de ytelser som et investeringsselskap typisk vil kjøpe inn fra andre, og skisserer noen utgangspunkter.

 1.  Innledning
  Forvaltning av investeringsselskaper er, i likhet med forvaltning av verdipapirfond, unntatt fra MVA-plikt, jf mval § 3-6 bokstav g. Skattedirektoratet er gjort kjent med at en rekke næringsdrivende innehar roller som må anses uavklart i forhold til unntaket.
 2. Typiske forvaltningsaktiviteter. Problemstillinge
  Funksjoner som inngår i «forvaltning av investeringsselskap» iht. mval § 3-6 bokstav g vil typisk være overvåkning av selskapets verdipapirportefølje og aktiviteter knyttet til kjøp og salg av verdipapirer mv. De mer underliggende enkeltaktiviteter vil f.eks. være utarbeidelse av strategier og markedsanalyser, utredning av mulige målselskaper, innhenting av rapporter fra porteføljeselskapene, samt rapporteringer, møter og annen korrespondanse med investorene. Også administrative oppgaver knyttet til selve investeringsselskapet, f.eks. regnskapsføring, vil kunne inngå, jf også kap 4 nedenfor.
  Hvor et investeringsselskap kjøper inn slike funksjoner vil dette som utgangspunkt være ytelser som faller inn under unntaket i mval § 3-6 bokstav g. Forutsetningen må imidlertid være at ytelsene har det som kjennetegner forvaltning av et investeringsselskap, herunder at arbeidet har en løpende tilknytning til investeringsselskapet og/eller porteføljen. Enkeltytelser, som f.eks. ett råd knyttet til én mulig investering, vil ikke i seg selv kvalifisere.
  Problemer oppstår imidlertid ved at investeringsselskapene også kjøper ytelser som helt eller delvis kan hevdes å være MVA-pliktige isolert sett. Aktiviteten til leverandører av slike ytelser kan være vanskelig å plassere i forhold til unntaket. Nedenfor skisseres noen utgangspunkter for vurderingen av slike situasjoner, men som nevnt tas det ikke sikte på noen fullstendig gjennomgang. Først følger noen kommentarer til rådgivningsrollen.
 3. Grensen mot finansrådgivning
  Enkelte forvaltere mv. tar investeringsbeslutningene selv, men de vil også kunne være uten investeringsfullmakt. Selv om investeringsfullmakt ikke er noe vilkår for å falle inn under unntaket i mval §  3-6 bokstav g (jf FINs fortolkningsuttalelse av 15. juni 2001 pkt 5.2 og BFU 15/2008) vil aktiviteten til en aktør uten fullmakt lettere kunne grense mot ren investeringsrådgivning.
  I nevnte fortolkningsuttalelse kap. 5.2 oppstilles som kriterium for at det (likevel) skal foreligge unntatt forvaltning i disse tilfellene at det leveres «tjenester knyttet til reell kapitalforvaltning hvor vesentlige deler av oppfølgingsarbeidet foregår i forvaltningsselskapet».  Finansdepartementet tilføyer at «[i] den grad et forvaltningsselskap også omsetter tjenester som har karakter av ren rådgivningsvirksomhet eller annen virksomhet som ikke er knyttet til kapitalforvaltningen vil dette være tjenester som faller utenfor unntaket for finansielle tjenester og være avgiftspliktig».
  Skattedirektoratet presiserer at man fastholder det som her er anført. Vi vil videre presisere at forvaltningsselskapet i disse tilfellene må forestå arbeidet både i forkant og etterkant av de aktuelle investerings- og salgsbeslutningene for at det skal foreligge «forvaltning av investeringsselskap». Hvor det vesentlige av slike oppgaver utføres av investeringsselskapets selv eller andre antar vi at ytelsene fra den annen part som utgangspunkt må anses som det departementet betegner som «ren rådgivningsvirksomhet», som er MVA-pliktig. 
 4. Administrative oppgaver for investeringsselskapet
  Skattedirektoratet antar at administrative oppgaver knyttet til investeringsselskapet kan falle inn under unntaket, hvilket også følger av EU-domstolens dom av 4. mai 2006 i C-169/04 Abbey National plc, som riktignok gjelder ytelser fra underleverandører. EU-domstolen forutsetter at de administrative gjøremål som angis i daværende UCITS-direktivs bilag II, som regner opp hva som inngår i en fondsforvalters funksjoner, er "forvaltning". Oppregningen, som ikke er uttømmende, nevner: Juridisk bistand og regnskapsytelser, kundeforespørsler, verdi- og prisfastsettelser (herunder selvangivelser), kontroll med overholdelse av lovgivning, ajourføring av deltakerregister, utdeling av overskudd, nyutstedelse og innløsning av andeler, kontraktsinngåelse (herunder utsendelse av beviser) og  registrering.
  Skattedirektoratet antar, selv om oppgavene får et noe annet innhold for et investeringsselskap enn for fond, at oppregningen illustrerer hvilke administrative gjøremål som kan omfattes av mval § 3-6 bokstav g. Vi antar således at arbeid knyttet til investeringsselskapets regnskaper, ligningsmessige forhold, betaling av selskapets løpende utgifter,  utarbeidelse av rapporter, herunder årsrapportering til Brønnøysund, føring av aksjonærregister, forberedelse av generalforsamlinger, utbetaling av utbytte og utløsning av aksjonærer er eksempler på gjøremål som ikke nødvendigvis må faktureres med MVA selv om de isolert sett vil være MVA-pliktige. Vi presiserer imidlertid at oppgavene må ha det løpende og helhetlige preg som særpreger «forvaltning av investeringsselskap», og at forbigående enkeltoppdrag ikke kan være «forvaltning av investeringselskap» iht. mval § 3-6 bokstav g. Utenfor faller også administrative oppgaver utført for andre enn investeringsselskapet, f.eks. for én av investorene. 
 5. «Aktivt eierskap»
  Betegnelsen «aktivt eierskap» vil ofte være en av de angitte oppgaver i en forvaltningsavtale. Begrepet har ikke noe presist innhold men brukes gjerne om eiersidens involvering i selskapsledelsen, typisk ved styrerepresentasjon og ulik form for oppfølging av ledelsen. Også mer inngripende aktiviteter, som f.eks. omstillinger og restruktureringer, kan inngå. 
  Slik aktiv involvering, som primært knytter seg til arbeid «på innsiden» av enkeltselskaper og ikke investeringsselskapet og dets portefølje, kan etter vårt syn ikke i seg selv anses som «forvaltning av investeringsselskap», jf mval § 3-6 bokstav g. Utøvelse av styreverv er for øvrig særskilt regulert i mval § 3-17, se også Avgiftshåndboken (9. utg. – 2013) kap. 3–17.
  Skattedirektoratet antar således at aktører som utelukkende utfører slike og lignende gjøremål for investeringsselskapet som utgangspunkt driver aktivitet utenfor unntaket i mval § 3-6 bokstav g. Når slikt arbeid er det eneste den aktuelle aktør gjør for investeringsselskapet, er ikke dette tilstrekkelig spesifikt for «forvaltning av investeringsselskap», jf mval § 3-6 bokstav g. 
  Hvor slike gjøremål skjer i kombinasjon med en eller flere oppgaver som kvalifiserer til å være «forvaltning av investeringsselskap» (jf kap 2-4 ovenfor), må det imidlertid foretas en konkret vurdering. Vi finner det vanskelig å trekke opp generelle retningslinjer, idet vi antar at de enkelte avtaleforhold vil kunne variere sterkt. I den helhetsvurdering som må skje må det bl.a. legges vekt på i hvilken utstrekning den aktuelle aktør har en overordnet rolle knyttet til selve porteføljen og/eller investeringsselskapet og hva som kan sies å være det dominerende i avtaleforholdet. Utfallet kan bli at aktiviteten anses unntatt eller MVA-pliktig i sin helhet, eller at den anses delvis unntatt. 
 6. Due diligence
  Med due diligence menes normalt en grundig gjennomgang av finansielle, juridiske eller andre forhold hos et selskap. Målet er gjerne å gi et grunnlag for å vurdere verdien av selskapet, herunder om et kjøp er ønskelig. Slike ytelser faller isolert sett utenfor mval § 3-6 bokstav g.
  En aktør som utelukkende yter slike tjenester til investeringsselskapet vil utøve MVA-pliktig aktivitet; dette er ytelser som ikke er spesifikke for forvaltning av investeringsselskaper. Imidlertid vil due diligence ytelser i praksis gjerne kjøpes direkte av investeringsselskapet fra en tredjepart. I så fall skjer det kun en MVA-belastning mellom tredjeparten og investeringsselskapet uten at forvalteren er «omsetningsmessig» involvert. Vi antar at dette må være tilfelle hvor forvalteren og investeringsselskapet har avtalt at det er sistnevnte som skal dekke kostnadene ved due diligence undersøkelsene og hvor selskapet også må forhåndsgodkjenne oppdraget.
  Hvor due diligence ytelsene må anses levert  sammen med forvaltningsoppgaver må det foretas en konkret vurdering. Også her finner vi det vanskelig å trekke opp en generell grense, idet vi antar at de enkelte avtaleforhold vil variere. Det må foretas en konkret vurdering, hvor det bl.a. legges vekt på i hvilken utstrekning den aktuelle aktør også har en overordnet rolle knyttet til porteføljen og/eller investeringsselskapet og hva som kan sies å være det dominerende. Utfallet kan bli at aktiviteten enten anses helt unntatt eller helt MVA-pliktig, alternativt delvis unntatt. 
 7. Særlig om lav investeringsaktivitet
  Skattedirektoratet vil, dels foranlediget av innspill utenfra, bemerke at det ikke i seg selv kan ha noen betydning for anvendelsen av unntaket i mval § 3-6 bokstav g at selskapets investeringsaktivitet er lav. Avgjørende vil hele veien være en vurdering av de oppgaver som utføres for investeringsselskapet. At det over tid ikke skjer investeringer og/eller realisasjoner kan bero på ulike forhold, så som investeringsstrategi, vansker med å reise kapital eller andre omstendigheter.
 8. Dokumentasjonskrav
  Skattedirektoratet minner endelig om at det er partene som må dokumentere de forhold som tilsier at aktiviteten er unntatt, jf mval § 15-10 annet ledd. Dette gjelder bl.a. innholdet av partenes forpliktelser og omfanget de ulike enkeltaktiviteter.