7-2.4 § 7-2 annet ledd – Midlertidig innførsel

Bestemmelsene om tollfritak ved midlertidig innførsel i tolloven §§ 6-1 til 6-4 gjelder tilsvarende for merverdiavgift ved innførsel. Fritaket forutsetter at varene blir gjenutført, normalt innen ett år. Merverdiavgiftsfritaket gis tilsvarende anvendelse som tollfritaket og på de samme vilkår.

Ved midlertidig innførsel foretatt av privatpersoner og andre som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan tollmyndighetene kreve sikkerhetsstillelse for merverdiavgiften, jf. § 7-2 annet ledd annet punktum. Sikkerhetstillelse kan ikke kreves av registrerte næringsdrivende.

Fritak uten sikkerhetsstillelseTollfritak uten sikkerhetsstillelse gis for reisegods til personlig bruk, yrkesutstyr av mindre verdi (under 10 000 kroner i henhold til tollmyndighetenes forvaltningspraksis) og produksjons- og kringkastingsutstyr for radio og fjernsyn med hjemmel i tolloven § 6-1 første ledd bokstav a, b og c. Det forutsettes at varen eies og innføres av en aktør som er hjemmehørende utenfor tollområdet, og brukes av importøren selv eller under dennes ledelse. Videre er det en begrensning i fritaket gjeldende yrkesutsyr i bestemmelsens bokstav b annet punktum. Med unntak av håndverktøy, omfatter ikke fritaket utstyr som skal benyttes til transport i tollområdet, til industriell produksjon, emballering av varer, utnyttelse av naturrikdommer, eller til oppføring, reparasjon og vedlikehold av bygninger, eller til anleggsarbeid og lignende. Etter bokstav d gis også tollfritak når varer innføres midlertidig til bruk under større ulykker og naturkatastrofer.

Transportmidler, utenlandskeVidere gis tollfritak med hjemmel i tolloven § 6-1 annet ledd bokstav a for midlertidig innførsel av motorvogn, tilhenger, fartøy og luftfartøy til personlig bruk, dersom disse ikke er registrert i Norge. Disse må innføres av person som har fast oppholdssted i et annet land eller som for øvrig er gitt anledning til slik innførsel. Se midlertidigforskriften 20. juni 1991 nr. 381.

Tolloven § 6-1 annet ledd bokstav b omhandler midlertidig innførsel av transportmidler i næring.

Etter tolloven § 6-1 annet ledd bokstav c gis tollfritak for midlertidig innførsel av jernbanemateriell, dvs. lokomotiv og togvogner. Bokstav d gir fritak ved midlertidig innførsel av containere og bokstav e gir tollfritak for reservedeler o.l. som skal benyttes til reparasjon av transportmidler som nevnt i bokstav a til d. For en nærmere oversikt over fritakene, se www.toll.no.

Fritak mot sikkerhetsstillelseNår varer innføres midlertidig av registrert næringsdrivende kan det ikke kreves sikkerhetsstillelse for innførselsmerverdiavgiften. Innføres varene av en næringsdrivende som ikke er registrert, privatperson mv., kan tollmyndighetene kreve sikkerhet for merverdiavgiften.

Tollfritak gis med hjemmel i § 6-2 første ledd bokstav a for innførsel av yrkesutstyr som overstiger verdigrensen i § 6-1 første ledd bokstav b (10 000 kroner eller mer i henhold til tollmyndighetenes forvaltningspraksis). Vilkåret om utenlandsk eierskap og importør og bruk under oppsyn av denne, er det samme som nevnt vedrørende § 6-1 ovenfor. Også her er det en begrensning i fritaket gjeldende yrkesutstyr, se over.

Tollfritak gis også for varer som innføres til demonstrasjon eller fremvisning, se tolloven § 6-2 første ledd bokstav b, i og j. Når det gjelder vareprøver (bokstav b) og film (bokstav i) er det et vilkår at varene er utenlandsk eiet, men importøren kan være norsk. Ved innførsel av varer til utstillinger og messer, er det ikke noe vilkår om at varene er utenlandsk eiet eller at importøren er utenlandsk.

Etter tolloven § 6-2 første ledd bokstav c og d, kan utstyr og materiell innføres midlertidig tollfritt til bruk for sirkus, tivoli, teaterforestillinger, internasjonale kongresser, idrettsstevner og lignende arrangementer av internasjonal karakter. Vilkåret om at varen må være eid av noen som er hjemmehørende utenfor tollområdet gjelder også her, men det stilles ikke krav om at importøren er utenlandsk. Norske sirkus og teatre kan følgelig leie eller låne utstyr tollfritt fra utlandet til bruk i Norge, dersom de øvrige vilkår overholdes.

Det er også tollfritak ved midlertidig innførsel av varer til testing, spesialverktøy, vitenskapelige instrumenter, dyr til avl og velferdsmateriell til sjøfolk, se tolloven 6-2 første ledd bokstav e, f, g, h og k.

Tollfritak ved midlertidig innførsel av industrivarer for reparasjon eller bearbeiding i Norge, gis med hjemmel i tolloven § 6-3. Hovedregelen er også her at det gjelder et vilkår om utenlandsk eierskap til varen. Dersom den norske reparatøren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan vedkommende stå oppført som varemottaker i tolldeklarasjonen og medta innførselen i sin mva-melding. For at reparatøren skal kunne medta innførselen i sin mva-melding er det et krav om at det er en realitet i at avgiftssubjektet innfører varen, det vil si at det virkelig er avgiftssubjektet som forestår innførselen.

Dersom vilkårene for fritaket brytes, for eksempel fordi varen ikke gjenutføres innen ett år, må reparatøren korrigere sin mva-melding for den terminen innførselen skjedde. En eventuell fradragsrett vil følge av de alminnelige regler.

Tollfritak ved midlertidig innførsel av landbruksvarer for bearbeiding i Norge, gis med hjemmel i § 6-4. Nye regler om tillatelse fra Landbruksdirektoratet, for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB), gjelder fra og med 1. juli 2020. Overgangsregler for virksomheter med tillatelse fra Tolletaten etter gammel ordning gjelder frem til 1. juli 2021. Det vises til informasjon på tolletatens nettsider. Gjenutførselsfristen ved midlertidig tollfri innførsel er ett år etter innførselen i alle bestemmelsene, unntatt § 6-4 hvor fristen er seks måneder, men med muligheter til forlengelse etter bestemmelsene i tollforskriften.

For en nærmere oversikt over fritakene, se www.toll.no.

Skatteklagenemnda alminnelig avdelingNS 89/2019

I denne saken behandlet Skatteklagenemnda spørsmål om vilkårene for midlertidig innførsel etter tolloven § 6-2 var oppfylt, herunder vilkåret i tolloven § 6-2 første ledd bokstav d og vilkåret om utenlandsk eierskap, jf. bestemmelsens annet ledd. I henhold til tolloven § 6-2 første ledd bokstav d kan det gis tollfritak mot sikkerhetstillelse ved midlertidig innførsel av utstyr og materiell til bruk ved idrettsstevner og lignende arrangementer av internasjonal karakter. Bokstav d omfatter også levende dyr, og tollfritaket er aktuelt i forbindelse med travløp her i landet der utenlandske hester deltar. Skattepliktig i denne saken hadde også ved flere anledninger på feilaktig grunnlag benyttet ATA-carnet ved midlertidig innførsel av hester til Norge. Bruk av ATA-carnet er et forenklet alternativ for å deklarere varer og fungerer som sikkerhet for toll og avgifter. ATA-carnet kan ikke benyttes hvis formålet med den midlertidige innførselen er å bearbeide eller reparere en vare. Bedekking, trening og veterinærbehandling av dyr regnes som bearbeiding eller reparasjon av en vare.

Skatteklagenemnda konkluderte med at vilkårene for merverdiavgiftsfri innførsel av hestene i denne saken ikke var oppfylt.