7-2.4 § 7-2 annet ledd – Særlige vilkår for fritak

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel av varer som nevnt i tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav a dersom den som utfører og innfører varen, er samme person. Denne bestemmelsen sier at det ikke skal beregnes tollavgift av vare som er fremstilt her i landet eller tidligere er innført under prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1 og som gjeninnføres i uforandret stand, dersom tollavgift ikke er refundert ved utførselen. Dette er en videreføring av tidligere § 7-2 første ledd annet punktum som viste til tolloven § 5-4 annet ledd bokstav e. Vilkåret om den som innfører og utfører varen må være samme person, gjelder likevel ikke dersom varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift.