2-1.2 Generelt om § 2-1

§ 2-1 har bestemmelser om hvem som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Registreringsplikten omfatter den som er avgiftssubjekt etter merverdiavgiftsloven, se kap. 1-3.5. Registrering skal skje uten ugrunnet opphold når vilkårene i kapittel 2 er oppfylt, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-13-1. Melding om registrering skal utføres i Skatteetatens digitale løsning Min merverdiavgift på skatteetaten.no/mvaregister. Den nye løsningen erstatter Samordnet registermelding del 2, og papirskjema kan ikke lenger benyttes. Er vilkårene til stede, blir virksomheten registrert og får rett og plikt til å bruke MVA etter organisasjonsnummeret som er tildelt av Enhetsregisteret. Det er skattekontoret som treffer avgjørelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Fritak for registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret er gjennomført ved en unntaksbestemmelse i § 3-33. Departementet gis myndighet til å treffe enkeltvedtak om unntak fra loven om registreringsplikt ved omsetning av varer og tjenester fra utenlandske kontraktører til militære enheter fra USA. Finansdepartementet har 24. november 2022 nr. 2019 delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet. I forskrift 13. desember 2022 nr. 2178 har Skattedirektoratet videredelegert sin kompetanse etter merverdiavgiftsloven § 3-33 til skattekontorene, se kap. 3-33.2.

Merverdiavgiftsregisteret er betegnelsen på det som tidligere gjerne ble kalt avgiftsmanntallet. Denne betegnelsen er beholdt i sin opprinnelige form nedenfor i referat fra uttalelser mv. som omfatter tidligere lov.