3-14.4 Lotterientreprenører

I Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) s. 133 ble det foreslått at unntaket for lotterier mv. ikke skulle omfatte de såkalte lotterientreprenører, som for eksempel bingoentreprenører og spilleautomatentreprenører, eller andre som tar del i lotterivirksomhet på alminnelig forretningsmessig grunnlag. I Innst. O. nr. 24 (2000–2001) s. 52 gikk imidlertid flertallet i Finanskomitéen inn for at unntaket for lotterier mv. og agenter/formidlere av lotteriene, også skal omfatte lotterientreprenører. Bingoentreprenører og spilleautomatentreprenører, eller andre som deltar i lotterivirksomhet på forretningsmessig grunnlag, ble her nevnt som eksempel.

Stortinget vedtok i juni 2003 forbud mot privat drift av visse typer spilleautomater som gir gevinst i form av penger eller verdibevis. Samtidig ble det bestemt at Norsk Tipping AS skulle få enerett til å drive en type modifiserte betalingsautomater. Fra 1. april 2010 ble også såkalte bingoautomater i bingolokaler forbudt, og de skal erstattes av Norsk Tippings nye spillterminaler. Dette antas å ha endret markedet for spilleautomatentreprenører og lignende. Det antas likevel fortsatt å være et betydelig innslag av private aktører innen lotteridrift, spesielt innen drift av bingospill.