9-2.7 § 9-2 fjerde ledd – Virksomhetsoverdragelse

Bestemmelsen i § 9-2 fjerde ledd angir at justering av inngående avgift skal skje ved overdragelse av alle typer kapitalvarer som ledd i hel eller delvis overdragelse av virksomhet som er fritatt for merverdiavgift etter § 6-14. Som for fast eiendom er synspunktet at kapitalvaren anses å gå over til ikke fradragsberettiget bruk, jf. Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) s. 57. Tidligere fradragsføring av inngående avgift i tilknytning til de overdratte kapitalvarene må derfor reduseres. Resultatet er at overdragelsen sidestilles med kapitalvarens overgang til et ikke-fradragsberettiget formål.

Det er også ved denne typen overdragelser åpnet adgang for overdrager til å overføre retten og plikten til justering til den som overtar kapitalvaren, se M-9-3.