6-19.2 § 6-19 første ledd – Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag

Første ledd gir fritak for merverdiavgift for tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag. Fritaket er ikke begrenset til ytelser til bestemte institusjoner og organisasjoner. Det er heller ikke noe vilkår at tjenesten utføres av den næringsdrivende personlig. Det er videre ingen øvre grense for de avgiftsfrie tjenester, f.eks. begrenset oppad til et visst antall timer pr. næringsdrivende pr. kalenderår. Så lenge vilkåret om at tjenesten ytes på veldedig grunnlag er oppfylt, kan tjenesten også ytes overfor enkeltpersoner. Som eksempel på tjenester som omfattes av fritaket, kan nevnes advokaters deltakelse i advokatvaktordninger med vederlagsfrie konsultasjoner. Det er allikevel ikke noe krav at ytelsene skjer som ledd i slike organiserte ordninger.

Enkeltsaker

I Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse av 7. september 2023 var spørsmålet om lokaler som ble leid ut, men til underpris (et veldedig element), kunne inngå i utleierens frivillige registrering, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. Det var videre et spørsmål om det veldedige elementet var omfattet av fritaket for avgiftsplikt i merverdiavgiftsloven § 6-19 første ledd. Direktoratet konkluderte med at reglene om frivillig registrering ikke kom til anvendelse, og at det derfor ikke var nødvendig å ta stilling til om utleien var omfattet av § 6-19.