23.19.1 Forarbeider og forskrifter

23.19.1.1 Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) Om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)
  • Lov 27.05. 2016 nr. 14: Som følge av ny skatteforvaltningslov og endringer i skattebetalingsloven fra 1. januar 2017, ble det gjort en rekke endringer i kompensasjonsloven. Se Prop. 38 L (2015-2016), særlig side 345 (alle lovendringene i kompensasjonsloven) og side 376 (lovspeil kompensasjonsloven – skatteforvaltningsloven). Kompensasjonsloven § 18 var en av de bestemmelsene hvor det ble gjort endringer

23.19.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. § 18. Se forskriftens §§ 4, 7, 8, 9 og 10.

23.19.1.3 Generelt

Kompensasjonsloven er lagt opp slik at det er angitt én forskriftshjemmel for avgrensing, utfylling og gjennomføring mv. av bestemmelsene i loven. Det er m.a.o. ikke gjort en positiv avgrensning av hvilke lovbestemmelser det kan fastsettes slike nærmere forskriftsbestemmelser til.