14-3.3 § 14-3 tredje ledd – Solidaransvar

Bestemmelsen ble endret ved ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven. Første punktum er opphevet og videreført i skatteforvaltningsloven § 8-13.

Det følger av tredje ledd at solidaransvaret etter § 2-2 tredje ledd består helt til melding om sletting av fellesregistreringen er sendt skattekontoret. Dette gjelder selv om det faktiske grunnlaget for fellesregistreringen er falt bort. Se Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 21. mars 1991.

Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke gjelder en minste registreringstid på to år før et selskap kan tre ut av en fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd.