14-1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 11.12.2009 nr. 129: Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer og Innst. 4 L (2009–2010). Krav til aktsomhet og lojalitet ved søknad om registrering
  • Lov 20.06.2014 nr. 36: Prop. 94 LS (2013-2014). Endring av virkningstidspunkt for registrering av utleiere av bygg eller anlegg og bortforpaktere av landbrukseiendom.
  • Lov 27.05.2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) og Innst. 231 L (2015-2016)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40. Meldeplikt for avgiftspliktige virksomheter med oppføring mv. av bygg for egen regning (§ 10 fjerde og femte ledd), offentlige institusjoner (§ 11 annet og tredje ledd) og sameie eller annet fellesforetak (§ 12 fjerde ledd). Meldeplikt også ved opphør
  • Ot.prp. nr. 18 (1976–77) og Innst. O. nr. 34. Meldeplikt for utenlandske næringsdrivende som ikke har forretningssted i Norge (§ 10 tredje ledd)
  • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) og Innst. O. nr. 56. Redaksjonell endring. Fastslår tidligere praksis om meldeplikt for samvirkeforetak (§ 10 annet ledd) og offentlige institusjoner etter § 11 første ledd
  • Ot.prp. nr. 28 (1992–93) og Innst. O. nr. 50. Krav til legitimasjon og personlig fremmøte ved registrering. Forskriftshjemmel; fremgangsmåten ved registrering. Lovendringene er ikke trådt i kraft.
  • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Forannevnte lovendring om legitimasjon og personlig fremmøte ved registrering opphevet