4-4.1 Forarbeider og forskrifter

4-4.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Når det foreligger et interessefellesskap som har innvirket på fastsettelsen av vederlaget, skal avgiftsgrunnlaget ikke settes lavere enn alminnelig omsetningsverdi
  • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Departementet får fullmakt til med bindende virkning å avgjøre hva som skal anses som alminnelig omsetningsverdi etter merverdiavgiftsloven

4-4.1.2 Forskrifter