8-3.9 § 8-3 annet ledd – Varer til bruk for luftfartøy eller fartøy på minst 15 meter i utenriks fart

Det følger av merverdiavgiftsloven § 8-3 annet ledd at det likevel er fradragsrett for varer, som nevnt i § 8-3 første ledd, til bruk for luftfartøy i utenriks fart eller fartøy på minst 15 meter når det i utenriks fart frakter varer eller driver persontransport mot vederlag. Bestemmelsen kodifiserer praksis vedrørende tidligere forskrift nr. 24 § 14 annet ledd første punktum. Bestemmelsen gir for eksempel rett til fradrag for inngående avgift ved kjøp av kunst og antikviteter til fartøy i utenriks fart. Når det gjelder hva som anses som utenriks fart, vises det til definisjonen i FMVA § 1-3-7.

Det er i FMVA § 8-3-3 gitt nærmere regler om dokumentasjon og registrering av regnskapsopplysninger. Dette er en videreføring av vilkårene i tidligere forskrift nr. 35 punkt 6 første og annet ledd.