9-6.3 Overgangsregler

Det er gitt overgangsbestemmelser knyttet til ovennevnte endring av bestemmelsen, som lyder slik:

«Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014. Endringene gjelder likevel ikke for kjøretøy som er anskaffet etter 31. desember 2014 dersom kjøretøyene er anskaffet i henhold til bindende kjøpekontrakt inngått før 8. oktober 2014 eller kjøretøyene er utleid i henhold til bindende leieavtale inngått før 8. oktober 2014. For slike kjøretøy vil § 9-6 slik den lyder fram til 1. januar 2015 gjelde. Kjøretøyets eier kan likevel velge å påberope seg § 9-6 slik den lyder fra 1. januar 2015.»

I et brev av 22. januar 2015 til en bransjeforening, inntatt i F 6. februar 2015, omtaler Skattedirektoratet en rekke spørsmål knyttet til overgangsreglene.