14-7.2 Sletting fra registeret

Første ledd angir at skattekontoret kan slette tilbyder på eget initiativ. Foruten tilfeller av opphør og manglende oppfyllelse av vilkårene i § 14-4, gis skattekontoret mulighet til å slette tilbyder når han gjentatte ganger har misligholdt sine plikter som følger av merverdiavgiftsloven. Uttrykket «gjentatte ganger» gir anvisning på en konkret vurdering av antall gjentakelser sett i sammenheng med hvor alvorlig overtredelsen er. Brudd på materielle avgiftsplikter anses som alvorlig, overtredelse av prosessuelle plikter anses normalt som mindre alvorlig.

Bestemmelsen i annet ledd tilsvarer § 14-3 annet ledd og innebærer at tilbyder som har merverdiavgiftspliktig innførsel som er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrensen i § 2-1 tredje ledd, skal forbli registrert i minst to hele kalenderår.

Tredje ledd er tatt med av informasjonshensyn, og angir at representantregistrering er det eneste alternativet for tilbydere som er slettet, men som fortsatt har avgiftspliktig virksomhet.

Fjerde ledd angir hvilke vilkår som må være oppfylt for at en tilbyder som er blitt slettet på grunn av mislighold skal kunne registreres på nytt. Bakgrunnen for bestemmelsen er et ønske om at flest mulig er registrert og dermed betaler merverdiavgift.

Skal slettingsvedtaket ha reelle konsekvenser, må det imidlertid kreves noe av tilbyderen før han skal kunne registreres på nytt. Vilkårene i bokstav a til c er kumulative. Etter bokstav a må tilbyderen etter slettingsvedtaket ha fulgt de pliktene som følger av merverdiavgiftsloven. Særlig praktisk er plikten til å registrere seg ved representant i Merverdiavgiftsregisteret, dersom tilbydere etter slettingsvedtaket har hatt merverdiavgiftpliktig virksomhet. I tillegg må det kunne antas etter bokstav b at tilbyderen ved ny registrering vil følge pliktene som følger av merverdiavgiftsloven. Holdepunkter for en slik antakelse bør ligge i det faktum at tilbyderen etter slettingsvedtaket har fulgt pliktene som følger av merverdiavgiftsloven, og således vist vilje til å følge pliktene. Endelig kreves det etter bokstav c at tilbyderen har oppfylt tidligere betalingsforpliktelser.

Femte ledd gir Finansdepartementet hjemmel i forskrift til å gi utfyllende regler om vilkårene for sletting og nyregistrering av tilbydere som er blitt slettet. Forskriftshjemmelen er pr. i dag ikke benyttet.