7-3.3 § 7-3 første ledd – Fritakene

Brukt utstyr tilhørende avdød  Etter første ledd bokstav a skal det ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av brukt utstyr tilhørende personer bosatt i Norge som har avgått ved døden utenfor merverdiavgiftsområdet. Det vil si utstyr vedkommende med rimelighet har hatt behov for på reisen, jf. merverdiavgiftsforskriften § 7-3-1. Fritaket avgrenses mot nye varer, større kapitalvarer og varetyper som vedkommende ikke har hatt behov for på reisen.

Flyttegods  En person som har bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, som har eiet eller besittet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet og fortsatt skal bruke dem i Norge, og som innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge, så kan det meste av flyttegodset innføres uten å beregne merverdiavgift, jf. forskriftens § 7-3-2. Innboet må innføres innen rimelig tid etter flyttingen. Hva som er rimelig til vil kunne variere i hver enkelt sak, men innførselen må skje i forbindelse med flyttingen. Gjenstandene må være til personlig bruk. Ved innførsel av flyttegods må privatpersoner søke tollmyndighetene om tollfritak senest samtidig med at varene fortolles, dette gjøres ved utfylling av en flyttegodserklæring. Søknad kan også sendes inn på forhånd før flyttingen og tollmyndighetene vil også her kun fatte vedtak som gjelder eventuell toll på varene. Tollmyndighetene vil ved behandling av søknaden også veilede om eventuelt fritak for merverdiavgiften, men privatpersoner må selv egenfastsette merverdiavgiften på grensen, ved deklarasjon.

For fritidsbåt eier innfører ved flytting til Norge, er fristen for innførselen senest ett år etter eierens innreise. Det er også vilkår om eiertid og frist for hvor lenge gjenstanden må være i eiers besittelse før eventuelt salg, for å kunne få fritak. Øvrige vilkår for fritak ved innførsel av fartøy som flyttegods fremkommer av § 7-3-3.

Premie og gave  Premier som er vunnet i idrettskonkurranser o.l. i utlandet er fritatt for merverdiavgift dersom premiene innføres innen seks måneder etter konkurransen. Dersom premien består i noe annet enn en medalje, pokal o.l. er det bare fritak om premien har en verdi under kr 10 000, jf. forskriftens § 7-3-4. Det er også fritak for innførselsmerverdiavgift for gave som blir sendt til personlig bruk som ikke overstiger kr 1 000, jf. § 7-3-5.

Arvegods  For innførsel av arvegods er det et vilkår for tollfri innførsel at arvelater på tidspunktet for dødsfallet var bosatt i utlandet og at varene har vært benyttet til personlig formål av arvelateren. Det er ikke et krav at arvegodset må benyttes til personlig bruk etter innførselen. Ved innførsel av arvegods kan privatpersoner søke om tollfritak før innførsel. Fritaket gis etter tillatelse fra toll-myndighetene. Privatpersoner må selv egenfastsette merverdiavgiften på grensen, ved deklarasjon.

Fritak etter § 7-3 første ledd omfatter ikke mat-, alkohol- tobakk- eller nikotinvarer.