3-26.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Innstilling om konkurranseforvridning av 30. september 1970. Avgiftsplikt på oppføring av bygg og anlegg for egen regning for salg eller utleie
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) og Innst. O. nr. 51 (1972–73). Avgiftsplikten for virksomhet med oppføring av bygg og anlegg for egen regning for salg eller utleie utvides til også å gjelde oppussing, modernisering mv.
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001
  • Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) og Innst. O. nr. 94 (2006–2007). Presisering om at avgiftsplikten for virksomhet med oppføring mv. av bygg og anlegg for egen regning for salg eller utleie også gjelder ikke-fysiske tjenester som byggeledelse, byggeadministrasjon mv.