6-10.2 Generelt

Første ledd første punktum gir avgiftsfritak for omsetning av luftfartøyer til yrkesmessig luftfartsvirksomhet og militære luftfartøyer. Etter bestemmelsens annet punktum omfatter fritaket også driftsutstyr som leveres sammen med luftfartøyet.

Annet ledd gir avgiftsfritak for tjenester i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer som nevnt i første ledd og driftsutstyr for disse. Fritaket gjelder bare for siste omsetningsledd. Det omfatter også varer som leveres i forbindelse med slike tjenester.

Tredje ledd fritar fra avgiftsplikt omsetning av tjenester fra fartøy i form av berging av luftfartøy. Fritaket omfatter bergingstjenester fra alle typer fartøyer, ikke bare rednings- og bergingsfartøyer.

Fjerde ledd gir avgiftsfritak for omsetning av flysimulatorer eller deler og komponenter til disse til bruk i sivil luftfart.

I tidligere lov § 17 var fritakene for fartøy, luftfartøy og plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet behandlet under ett. I ny lov er derimot fritakene for fartøy, luftfartøy og plattformer splittet opp og fordelt på tre paragrafer; §§ 6-9 til 6-11. Merverdiavgiftshåndboken følger lovens systematikk og behandler de tre grupper fritak hver for seg i kap. 6-9 til 6-11. M-6-9som direkte kun gjelder fartøy, vil pga. fritakenes tidligere felles rettslige forankring, kunne inneholde informasjon av betydning også for tolkningen av de korresponderende fritakene for luftfartøyer og plattformer.

FMVA § 6-10-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt. Denne viser til forskriftens § 6-9-3 vedr. fartøy, som gjelder tilsvarende for luftfartøy.