4-7.4 § 4-7 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Departementet uttalte i sine merknader til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) at man anså det hensiktsmessig med en ny forskriftshjemmel for å kunne fastsette de nærmere vilkår for å kunne korrigere beregningsgrunnlaget ved tap som nevnt i første ledd. Forskriftshjemmelen er inntatt i paragrafens tredje ledd og slik forskrift er fastsatt i FMVA § 4-7-1. Se nærmere omtale ovenfor i M-4-7.2.