11-1.4 § 11-1 tredje ledd – Innenlands omsetning av gull

Omvendt avgiftsplikt  Med virkning fra 1. januar 2014 er oppkrevingsmetoden ved innenlands omsetning av gull endret slik at plikten til å beregne og betale merverdiavgift er flyttet over på kjøper.

Bakgrunnen for endringen er avdekking av merverdiavgiftssvindel med investeringsgull i Norge gjennom organiserte nettverk. Svindelen kan gjennomføres fordi omsetning av investeringsgull i Norge er avgiftspliktig i motsetning til de fleste land i Europa. I tillegg kommer at gull har en høy verdi målt opp mot vekt og volum, og er relativt lett omsettelig både i Norge og internasjonalt.

Ved å flytte ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift fra selgeren til mottakeren, bortfaller denne svindelmuligheten.

Endringen gjelder innenlandsk omsetning av gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendeler. Kjøper må være næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Omsetning til privatpersoner vil fortsatt være avgiftspliktig etter de alminnelige regler, dvs. selger beregner og betaler merverdiavgiften.

Omvendt avgiftsplikt omfatter i prinsippet alt gull, uansett form, for eksempel barrer, plater, klumper, tråder, stenger og granulat, men også annet gull, eksempelvis smykker, som kun selges etter vekt og finhet.

Omvendt avgiftsplikt vil imidlertid ikke gjelde ved omsetning av gullgjenstander der prisen er basert på funksjon, utforming, kunstnerisk verdi mv. og ikke finhet og vekt. Dette vil typisk være smykker, men eksempelvis også klokker, bestikk, lysestaker, beltespenner, medaljer samt religiøse og antikke prydgjenstander. Andre eksempler er deler til maskiner, elektronikk og medisinsk utstyr.

Merverdiavgiftsplikten omfatter også omsetning av gull i form av en tjeneste, men da under forutsetning av at tjenesten er avgiftspliktig og ikke unntatt, eksempelvis som finansiell tjeneste.

Omvendt avgiftsplikt ved kjøp av gull er tatt inn i merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd første punktum. Mottaker som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, men ikke avgiftssubjekt, skal beregne merverdiavgift når de samlede kjøp i terminen overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet, jf. § 11-1 tredje ledd annet punktum. Disse skal levere særskilt mva-melding.

I merverdiavgiftsloven § 11-1 sjette ledd er departementet gitt fullmakt til å gi forskrift om hvilke objekter som omfattes. Skattedirektoratet har den 19. desember 2013 endret merverdiavgiftsforskriften, jf. ny § 11-1-1.

Bestemmelsen omfatter gull med en finhetsgrad på minst 325 tusendedeler uansett form, herunder

  • barrer, plater, klumper, støv, tråd, stenger
  • gull representert ved verdipapirer, men ikke finansielle instrumenter
  • gjenstander som omsettes etter vekt og finhetsgrad og ikke etter funksjon, utforming, kunstnerisk verdi mv.

Bestemmelsen omfatter ikke gullmynter som er gyldig betalingsmiddel etter merverdiavgiftsloven § 3-6 første ledd bokstav d eller samleobjekt etter merverdiavgiftsloven § 3-18.