5-1.2 Generelt om § 5-1

Merverdiavgiftsloven kapittel 5 angir merverdiavgiftssatsene og områdene for disse. Merverdiavgiftsloven 1969 hadde ingen generelle bestemmelser om satser eller noen nærmere avgrensning av området for de reduserte satsene. Dette fremgikk i stedet av det årlige merverdiavgiftsvedtaket i Stortinget. Ettersom avgiftsvedtaket kan være ukjent for en del brukere, er merverdiavgiftsregelverket blitt mer tilgjengelig når det nå står i loven at det kan benyttes forskjellige satser, og den nærmere saklige avgrensingen av områdene for de reduserte satsene fremgår av loven med tilhørende forskrift.

Merverdiavgiftsloven § 5-1 opererer terminologisk med to kategorier merverdiavgiftssatser – alminnelig og redusert sats. Selve satsene, herunder de ulike trinnene med redusert sats, er imidlertid ikke tatt inn i loven. Stortingets vedtak om merverdiavgift bestemmer fortsatt alene hvilke aktuelle satser som skal benyttes på de ulike områdene.