2-5.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71)
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) kap. VIII og Innst. O. nr. 51 (1972–73). Innkorting av oppgave- og betalingsfristen for bl.a. fiskere fra 3 måneder og 20 dager til 3 måneder og 10 dager etter kalenderårets utløp
  • Ot.prp. nr. 9 (1974–75) og Innst. O. nr. 10 (1974–75). Korrigering av krav ved tilordning av bestemmelsen til felles skjema for alle årsoppgavepliktige