9-5.3 § 9-5 annet ledd – Årlig justering ved bruksendringer

Bestemmelsen i § 9-5 annet ledd angir hvordan justeringsbeløpet skal beregnes ved endret bruk og overdragelse av kapitalvare samt ved opphør av virksomhet. I dette kapittel omtales justering ved endret bruk.

Årlig justering  Justering ved endret bruk etter § 9-5 annet ledd første punktum «skal foretas på grunnlag av endringen i fradragsprosenten som finner sted innenfor det enkelte regnskapsår i forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse». En årlig justering innebærer at det ikke skal foretas noen samlet justering dersom en virksomhet går over fra å bruke en kapitalvare fullt eller delvis i avgiftspliktig virksomhet til å bruke den fullt ut i ikke-avgiftspliktig virksomhet. I et slikt tilfelle skal inngående avgift som påløp ved anskaffelsen mv. av kapitalvaren, justeres med bare en femdel eller en tidel hvert år som gjenstår av justeringsperioden.

Eksempel  Dersom det for eksempel opprinnelig påløp 200 000 kroner i inngående avgift ved anskaffelsen av en maskin, og maskinen går over til ikke-avgiftspliktig virksomhet etter tre år, vil det årlige justeringsbeløpet i de resterende to årene av justeringsperioden bli en femdel av 200 000 kroner, dvs. 40 000 kroner. Virksomheten ville da ved utløpet av justeringsperioden totalt sitte igjen med et fradrag på 120 000 kroner.

Gjennomsnittlig bruk i løpet av året  Dette betyr at dersom det skjer endringer i bruken flere ganger i løpet av et regnskapsår, for eksempel mellom bruk i avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet eller privat bruk, skal den gjennomsnittlige bruken i løpet av året legges til grunn. Alternativet kunne være å fastsette bruken ut fra forholdene ved utgangen av regnskapsåret, men departementet pekte i Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) på at dette ville kunne gi uønskede tilpasninger ved at for eksempel kapitalvarer som brukes i ikke-avgiftspliktig virksomhet like før utløpet av regnskapsåret flyttes over og brukes en kort periode i en avgiftspliktig del av samme virksomhet.

Justering i fullføringsåret  For bruksendringer som skjer i anskaffelsesåret (fullføringsåret) når det gjelder fast eiendom, er det også gjennomsnittlig bruk som skal legges til grunn. Dersom en frivillig registrert utleier får fullført utleiebygget sitt i mars og leier det ut til en avgiftspliktig leietaker, vil det foreligge full rett til fradragsføring av inngående avgift på byggekostnadene. Ved skifte fra avgiftspliktig til ikke-avgiftspliktig leietaker i oktober i fullføringsåret, vil det første «året» i justeringsperioden være fra mars til og med desember, dvs. ti måneder. Av disse ti månedene har avgiftspliktig utleie foregått i sju måneder (fra mars til og med september), og avgiftsunntatt utleie har funnet sted i tre måneder (fra oktober til og med desember). Dette gir en avgiftspliktig bruk på 70 % (7/10) og en ikke-avgiftspliktig bruk på 30 % (3/10). Siden fradragsprosenten ved fullføringen var 100 %, må utleieren i dette eksemplet endre den fradragsberettigede bruken i år 1 med 30 %.