3-2.9 § 3-2 åttende ledd – Ambulansetjenester

Da § 3-2 med virkning fra 1. januar 2021 fikk et nytt annet og tredje ledd, er tidligere sjette ledd nå blitt åttende ledd.

Unntaket omfatter transport ved sykdom, skade og uførhet til/fra sykehus, lege etc. i eksempelvis særskilt innrettet bil, båt eller luftfartøy og formidling av slik transport. Grensen mellom unntatt ambulansetjeneste og avgiftspliktig persontransport er behandlet av Skattedirektoratet. Det legges til grunn at for eksempel en ferge med innredet sykestue vil bli ansett som et særskilt innrettet transportmiddel i relasjon til bestemmelsen. Med henvisning til Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) avsnitt 7.2.2.5 presiseres det at det må dreie seg om syketransport. Unntaket omfatter ikke skyss av lege eller annet helsepersonell i forbindelse med pasientbesøk eller legevaktordning, selv om transportmiddelet er særskilt innrettet for ambulansetjenester. Unntaket omfatter likevel utrykninger med lege etc. hvor det ved utrykningen forutsettes at det blir nødvendig å ta med pasienten(e) til sykehus eller lignende.