7-1.4 § 7-1 annet ledd

Andre ledd er en bestemmelse om fritak for merverdiavgift ved innførsel av varer og driftsutstyr som nevnt i §§ 6-9 første ledd, 6-10 første ledd og 6-11 første ledd eller ved gjenutførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet. Reglene viderefører og erstatter tilsvarende fritak i tidligere merverdiavgiftslov §§ 7-3 første ledd, 7-4 første ledd og 7-5 første ledd.

Fartøy og driftsutstyr  Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer og driftsutstyr som nevnt i § 6-9 første ledd. Fritaket ved innførsel korresponderer med tilsvarende fritak ved innenlands omsetning. Det vises derfor til omtalen av § 6-9 første ledd i M-6-9.3 om hva som skal anses som fartøy og tilhørende driftsutstyr i denne forbindelse. Når det gjelder driftsutstyr fremgår det av lovbestemmelsen at dette må «leveres sammen med» fartøyet. Avgiftsfritaket gjelder også ved gjeninnførsel av slike varer og tilhørende driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet. Det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning, fremgår av § 6-9 første ledd.

Luftfartøy og driftsutstyr  Fritaket ved innførsel av luftfartøy i § 7-1 andre ledd korresponderer her med det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning. Det vises derfor til omtalen av § 6-10 første ledd i M-6-10.3 om hva som skal anses som luftfartøy og tilhørende driftsutstyr i denne forbindelse. Luftfartøyet må være anskaffet til «yrkesmessig luftfartsvirksomhet» eller være et «militært luftfartøy».

Det framgår av henvisningen til merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd at avgiftsfritaket omfatter driftsutstyr som leveres sammen med luftfartøyet. Isolerte leveranser av slikt utstyr før eller etter hovedleveransen, dvs. av luftfartøyet, omfattes ikke av fritaket i § 7-1 andre ledd

Ved innførsel av fly hvor importøren ikke har driftstillatelse, kan det gis fritak for merverdiavgift dersom det ved fortollingen blir lagt fram en skriftlig avtale om utleie til et firma som har konsesjon eller driftstillatelse, og avtalen har en varighet på minst to år.

Merverdiavgiftsforskriften §7-1-2 første ledd bestemmer at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved flyselskapers innførsel av varer til bruk for luftfartøy i utenriks fart. I forskriftens § 1-3-7 er det gitt en definisjon av hva som menes med «fartøy og luftfartøy i utenriks fart», se M-1-3.14.5.

Etter forskriftens §7-1-2 andre ledd skal det ikke beregnes merverdiavgift ved flyselskapers innførsel av proviant og forbruksvarer til luftfartøy som i innenriks fart driver persontransport mot vederlag eller varetransport eller til militære luftfartøy som for den enkelte tur har bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet.

Plattformer og driftsutstyr  Fritaket for innførsel av plattformer med tilhørende driftsutstyr, korresponderer med det tilsvarende fritaket ved innenlandsk omsetning, jf. M-6-11.3ovenfor. Avgiftsfritaket gjelder også ved gjeninnførsel av slike plattformer og tilhørende driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet. Det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning, fremgår av § 6-11 første ledd. Hensikten med gjeninnførselsbestemmelsen er å sørge for lik avgiftsbelastning om varen repareres, ombygges eller vedlikeholdes i Norge eller i utlandet.