15-10.3 § 15-10 annet ledd – Dokumentasjon av avgiftsfri omsetning

Bestemmelsen omfatter den som etter lovens anses som avgiftssubjekt, det vil si den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. § 1-3 første ledd bokstav d. Bestemmelsen omfatter dermed også frivillig registrerte, jf. § 2-3, samt forhåndsregistrerte, jf. § 2-4. Næringsdrivende som utelukkende har omsetning utenfor loven anses ikke som "avgiftssubjekt" og er ikke omfattet av bestemmelsen.

Dersom et avgiftssubjekt unnlater å avgiftsberegne sin omsetning må virksomheten godtgjøre at omsetningen ikke omfattes av avgiftsplikten. At omsetningen ikke skal avgiftsberegnes, kan skyldes at avgiftssubjektet delvis har omsetning utenfor loven, at vilkårene i §§  11-1 og 2-1 ikke er oppfylt eller at omsetningen er fritatt for merverdiavgift (belagt med nullsats) etter bestemmelsene i kapittel 6.

Ved godtgjøring som nevnt vil virksomhetens regnskap stå sentralt. Spørsmålet er om avgiftssubjektet har innrettet seg iht. gjeldende bokføringsregler, og gjennom regnskapet kan dokumentere at det ikke skal beregnes avgift av omsetningen. I denne sammenheng bemerkes også at det i forhold til fritatt omsetning er gitt en rekke særskilte dokumentasjonsregler mv., jf. FMVA kapittel 6.

Kristiansand tingretts dom av 7. september 2017

Saken gjelder praktiseringen av fritaket for omsetning av varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomhet til havs. Registrering- og dokumentasjonsplikt mv. for utførsel av varer er nærmere regulert i FMVAL §§ 6-21-1 og 6-21-2. Retten presiserer at det dreier seg om betydelige beløp, slik at sterke kontroll- og notoritetshensyn slår inn. Reglene må derfor håndheves konsekvent. Dokumentasjonsplikten etter § 15-10 må være oppfylt, jf. også bokføringsforskriften § 5-1-1. Under henvisning til Borgarting lagmannsrett sin avgjørelse av 21. oktober 2002 (Scandinavian Estate AS), uttaler retten at ved brudd på strenge dokumentasjonskrav står ikke domstolen fritt til å vurdere om selskapet likevel har godtgjort at det ikke skal betales avgift av omsetningen. Ett forhold som gjaldt manglende angivelse av fartøyets navn ble ansett tilstrekkelig dokumentert og denne delen av vedtaket ble således opphevet. For to andre forhold manglet datert bestilling og leveringstid, noe som ble ansett for å være av en slik karakter at de av kontroll- og notoritetshensyn ikke kunne aksepteres. For det fjerde forholdet var det ikke fremlagt verken tolldeklarasjon eller attest for utførsel, noe som heller ikke ble akseptert.

Borgarting lagmannsretts dom av 3. desember 2007

Problemstillingen i saken var blant annet på hvilke vilkår selger kunne fakturere avgiftsfritt ved omsetning av båt etter tidligere lov § 17 første ledd nr. 1 bokstav a (nå § 6-9 første ledd nr. 1 bokstav a). Dersom båten var egnet til passasjerbefordring, og kjøper hadde oppgitt at formålet med kjøpet var å benytte skipet til passasjerbefordring mot vederlag, kunne selgeren – såfremt han hadde opptrådt med den aktsomhet som kan kreves for å forvisse seg om at dette var det reelle formål – ikke pålegges avgiftsplikt om det senere skulle vise seg at kjøperen faktisk benyttet skipet til et annet formål. Lagmannsretten uttalte at det i kravet til godtgjøring etter tidligere lov § 43 (nå § 15-10 annet ledd) ikke ligger noe annet enn vanlig sannsynlighetsovervekt. Retten fremholdt at når fylkesskattekontoret i vedtaket uttalte at selger måtte «forsikre seg om hva skipet skal brukes til» kunne det tyde på at kontoret hadde benyttet et strengere beviskrav enn vanlig sannsynlighetsovervekt.

Bokføringsloven 2004  Det fremgår av bokføringsloven § 4 at opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig, og at bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. Videre fremgår det av lovens § 10 at dokumentasjon for bokførte opplysninger skal utstedes med et korrekt og fullstendig innhold og vise de bokførte opplysningenes berettigelse.

Bokføringsforskriften  Nærmere regler om bokføring og dokumentasjon er gitt i bokføringsforskriften. Disse reglene utfyller den dokumentasjonsplikten som følger av § 15-10 annet ledd, jf. FMVA § 15-10. Når det gjelder salgsdokumentets innhold, er det satt visse minstekrav i bokføringsforskriften § 5-1-1. Et salgsdokument skal bl.a. inneholde angivelse av ytelsens art og omfang, tidspunkt og sted for levering av ytelsen, vederlag og eventuell merverdiavgift. Etter bokføringsforskriften § 5-1-5 er det videre et krav om at avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7 (omvendt avgiftsplikt ved omsetning av klimakvoter og gull) samt salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

Det skal utarbeides en spesifikasjon av merverdiavgift for hver rapporteringsperiode. Spesifikasjonen skal bl.a. vise grunnlagene for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene pr. termin. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak, omsetning som omfattes av reglene om omvendt avgiftsplikt, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, jf. bokføringsforskriften § 3-1 nr. 8. Det er videre presisert at spesifikasjonen skal vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats. Denne bestemmelsen er foreslått endret slik at den er tilpasset ordningen med at avgiftssubjektet selv skal beregne innførselsmerverdiavgiften.