11-4.3 § 11-4 tredje ledd – Retting annullerer betalingsplikten

Etter tredje ledd kan innbetaling av uriktig anført avgift etter første og annet ledd unnlates dersom feilen rettes overfor kjøper. Retting må skje ved utstedelse av ny salgsdokumentasjon. Det skal også utstedes kreditnota som reverserer den opprinnelige uriktige salgsdokumentasjonen, jf. forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 5-2-7. Retting er først og fremst praktisk mulig i omsetningsforhold med kjente kjøpere. Ved omsetning fra detaljist til et stort antall kunder kan retting være praktisk umulig. Ordlyden regulerer den avgiftsmessige situasjon før innbetaling skjer eller melding som nevnt i § 15-11 annet ledd er innsendt. Dette er tydeliggjort ved at adgangen til retting også er omtalt i § 15-1 tredje ledd og § 15-11 annet ledd, begges annet punktum. Hertil kommer at manglende innbetaling eller melding om feilen til skattekontoret, vil hjemle fastsettelse etter skatteforvaltningsloven § 12-1. Adgangen til å rette etter at beløpet er innberettet reguleres av skatteforvaltningsloven § 9-4 om endring av fastsetting etter krav fra avgiftssubjektet mv. Skattedirektoratet har i fellesskriv 23. august 2011 lagt til grunn at det også for krav som knytter seg til terminer som utløp før 1. januar 2011 skal praktiseres en treårsfrist.