6-9.5 § 6-9 tredje ledd – Berging av fartøy uført fra fartøy

Berging  Merverdiavgiftsloven § 6-9 tredje ledd fritar for merverdiavgift bergingstjenester fra alle typer fartøy, ikke bare fra spesialbygde eller spesialutrustede bergings- eller redningsfartøy. Sistnevnte fartøy er følgelig ikke lenger særskilt nevnt i lovteksten, se for øvrig F 1. juli 1974 og Av 10/85 av 24. mai 1985 nr. 2.

Sleping  Berging av alle slags fartøy omfattes av bestemmelsen. Berging omfatter også sleping som inngår som del av bergingen, derimot ikke sleping utenom berging eller undervannsarbeider som er selvstendig oppdrag mv., jf. imidlertid M-6-30.

Assistanse  Det må videre trekkes en grense mot assistanse, som ikke omfattes av fritaket i § 6-9 tredje ledd. Spørsmålet om det foreligger avgiftsfri berging må avgjøres under hensyn til de konkrete omstendigheter i hvert tilfelle, herunder faren som det bergede fartøy, dets passasjerer eller last har vært utsatt for (jf. F 1. juli 1974 og Av 10/85 av 24. mai 1985 nr. 3).

Bergelønn  Et vesentlig kriterium for om det foreligger berging vil være om det utbetales bergelønn. Se Storbedriftsavdelingen sin veiledende uttalelse av 19. juni 2019 til et advokatfirma vedr. berging av skip, og drøftelsen knyttet til bergelønn.

Redningsselskapet  Når det gjelder Redningsselskapets tjenester, omfatter fritaket bare tjenester der den som assisteres er utsatt for en viss fare.