Prinsipputtalelse

Faglige avklaringer mv. knyttet til innførselsmerverdiavgiften

  • Publisert:
  • Avgitt 20.03.2018

Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgiften 1. januar 2017. I dette dokumentet har Skattedirektoratet samlet en rekke avklaringer, uttalelser mv. knyttet til spørsmål og henvendelser fra skattekontorene, næringsdrivende mv. Temaene er presentert i alfabetisk rekkefølge.

En generell fremstilling av regelverket er gitt i Merverdiavgiftshåndboken og Skatteforvaltningshåndboken.

Prinsipputtalelsen er oppdatert 25. september 2020. - Versjon 1.4.

Avgiftsmyndighet

Endringsmeldinger, endringsvedtak, klage

Skattekontoret kan endre merverdiavgift som er egenfastsatt av mva-registrerte, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1. Tollregionen kan inntil videre kontrollere endringsmelding fra mva-registrerte som gjelder innførsel foretatt i 2016 eller tidligere. Dersom tollregionen ikke finner å kunne legge endringsmeldingen til grunn, skal saken oversendes til skattekontoret for avgjørelse, se skatteforvaltningsforskriften § 16-2-2.

Tollregionen har myndighet til å endre innførselsmerverdiavgift (og særavgifter) egenfastsatt av ikke mva-registrerte i tolldeklarasjonen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-13-5 første ledd. Tilsvarende gjelder dersom det ikke foreligger en skattefastsetting, for eksempel dersom varen ikke tollekspederes på endelig bestemmelsessted ved forpassing/transittering. Tollregionen er videre gitt myndighet til å endre innførselsmerverdiavgift som er egenfastsatt ved endringsmelding fra ikke mva-registrerte, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-13-5 annet ledd og Skattedirektoratets beslutning.

Klage over tollregionens vedtak skal sendes skattekontoret, jf. skatteforvaltningsloven § 13-5 og skatteforvaltningsforskriften § 2-13-5 tredje ledd. Ved klage over vedtak truffet av tollregionen har skattekontoret samme kompetanse i klagebehandlingen som om vedtaket var truffet av skattekontoret.

Skattedirektoratet er klageinstans dersom den samlede skattemessige virkningen av det som er påklaget er under 25 000 kroner. Ved beregningen av den samlede skattemessige virkningen hensyntas de fleste skattearter, herunder merverdiavgift, men ikke særavgifter. Skatteklagenemnda er klageinstans for høyere beløp og ellers i saker av prinsipiell interesse.

Saksbehandling ved klage

Tollregionens endringsvedtak kan omfatte både merverdiavgift, særavgifter og toll. Skattepliktige kan velge å klage over alle forholdene eller kun merverdiavgift. Dersom klagen gjelder toll og mva må klage sendes begge etater. Dersom klagen gjelder særavgifter og innførselsmerverdiavgift skal klagen sendes skattekontoret som må dele klagesaken mellom Skattedirektoratet (særavgifter) og Skatteklagenemnda (merverdiavgift).

Av og til er mva-spørsmålet avhengig av vedtaket vedrørende toll/særavgifter. For toll vil dette kunne være tilfelle hvor saken gjelder klassifiseringsspørsmål etter tolltariffen eller spørsmål om opprinnelsesland. For særavgifter vil dette være tilfelle hvor ev. særavgift skal inngå i beregningsgrunnlaget for mva. Dersom også toll/særavgifter er påklaget i disse tilfellene, skal skattekontoret avvente Tolldirektoratets/Skattedirektoratets vedtak om toll/særavgift før redegjørelse sendes til Skatteklagenemnda for mva-spørsmålet. Skattekontoret vil legge Tolldirektoratets/Skattedirektoratets vedtak i klagesaken til grunn i redegjørelsen.

I de sakene der det ikke er avhengighet mellom toll og innførselsmerverdiavgift og særavgifter (det dreier seg for eksempel om et fritak for innførselsmerverdiavgift), behandler Skattedirektoratet saken ferdig uten å avvente vedtak fra Tolldirektoratet.

Klages det bare over toll, oversender Tolldirektoratet sakens dokumenter til skattekontoret etter at vedtak er truffet. Skattekontoret vurderer saken og sender eventuelt varsel om etterberegning. Eventuelt vedtak om merverdiavgift fattet av skattekontoret kan påklages til Skatteklagenemnda.

Beregning av innførselsmerverdiavgift

Generelt

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel er varens tollverdi med tillegg for toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd og henvisningen til tolloven kapittel 7 Grunnlag for beregning av toll.

Dersom avgifter i tolldeklarasjonen er lavere enn 50 kroner og dermed ikke blir oppkrevd ved innførsel iht. skattebetalingsforskriften § 10-4-1 skal de heller ikke inngå i beregningsgrunnlaget (forskningsavgift eksempelvis).

Tollverdien fastsettes som hovedregel på grunnlag av den prisen som faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge (transaksjonsverdien), jf. tolloven § 7-10. Kan verdien ikke fastsettes etter denne bestemmelsen, er det fastsatt alternative metoder i tolloven §§ 7-11 flg. Disse metodene må prøves i den rekkefølge de står i loven.

Toll og særavgifter som oppkreves ved innførselen og som skal inngå i merverdiavgiftsgrunnlaget, skal fremgå av tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Tolldirektoratet har utarbeidet en Tollverdiveileder som ligger her.

Tollverdien vil ofte være lik statistisk verdi som angitt i tolldeklarasjonen rubrikk 46. Rubrikken kan brukes som et hjelpemiddel for beregningen. I følgende tilfeller vil statistisk verdi avvike fra beregningsgrunnlaget for merverdiavgift:
• kunstverk, samleobjekter og antikviteter
• tanntekniske arbeider
• gjeninnførsel etter bearbeiding eller reparasjon

Ved ordinær innførsel fra Svalbard angis ingen statistisk verdi i rubrikk 46.

Valutakurs på tolldeklarasjonen følger ukentlige valutakurser som publiseres av Tolletaten. Disse kan avvike fra valutakurs på leverandørfaktura.

Kunstverk

Det følger av merverdiavgiftsloven § 4-11 annet ledd at ved innførsel av kunstverk er beregningsgrunnlaget 20 % av verdien etter § 4-11 første ledd.

Mva-registrerte fører det reduserte grunnlaget og selve merverdiavgiftsbeløpet i mva-meldingen post 9.
Ikke mva-registrerte fører beløpene i tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Iht. Tolletaten skal både mva-registrerte og ikke registrerte i tolldeklarasjonens rubrikk 37 angi prosedyrekode 49: Ordinær innførsel av varer hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi.

Kunstneres innførsel av egne originale kunstverk er fritatt for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 7-1 og henvisningen til § 3 7 fjerde ledd. Fritaket omfatter også innførsel ved mellommann i kunstnerens navn samt innførsel som følge av kjøp direkte fra kunstner i utlandet.

Mva-registrerte fører merverdiavgiftsgrunnlaget i mva-meldingen post 11.
Ikke mva-registrerte egenfastsetter mva-fritaket i tolldeklarasjonen rubrikk 44 med koden M2.

Merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 er endret og definisjonen av kunstverk er nå løsrevet fra tolltariffen.

Samleobjekter og antikviteter

Også ved innførsel av samleobjekter og antikviteter er beregningsgrunnlaget for merverdiavgift 20 % av beregningsgrunnlaget etter merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd, jf. annet ledd.

Mva-registrerte fører det reduserte grunnlaget og selve merverdiavgiftsbeløpet i mva-meldingen post 9.
Ikke mva-registrerte fører beløpene i tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Iht. Tolletaten skal både mva-registrerte og ikke registrerte i tolldeklarasjonens rubrikk 37 angi prosedyrekode 49: Ordinær innførsel av varer hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi.

Hva som er samleobjekter og antikviteter fremgår av merverdiavgiftsforskriften §§ 1-3-3 og 1-3-4 som viser til tolltariffens posisjon 97.04, 97.05 og 97.06.

Tolletaten tar stilling til klassifiseringsspørsmålet. For spørsmål om en vare kan klassifiseres som samleobjekt skal det sendes til Toll.

Importør kan anmode Tollregionen om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU).

Tanntekniske produkter

Det følger av merverdiavgiftsloven § 4-11 tredje ledd at ved innførsel av tanntekniske produkter kan beregningsgrunnlaget settes til verdien av materialer, komponenter mv. dersom disse omkostningene er særskilt fastsatt.

Mva-registrerte fører det reduserte grunnlaget og selve merverdiavgiftsbeløpet i mva-meldingen post 9.
Ikke mva-registrerte fører beløpene i tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Iht. Tolletaten skal både mva-registrerte og ikke registrerte i rubrikk 37 angi prosedyrekode 49: Ordinær innførsel av varer hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi.

Gjeninnførsel etter reparasjon mv.

Ved gjeninnførsel etter foredling, bearbeiding eller reparasjon, skal merverdiavgift beregnes av omkostningene ved arbeidet og ved forsendelsen frem og tilbake, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 fjerde ledd.

Mva-registrerte fører beregningsgrunnlaget og merverdiavgiftsbeløpet i mva-meldingen post 9.
Ikke mva-registrerte fører beløpene i tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Statistisk verdi i tolldeklarasjonen vil avvike fra tollverdi ved gjeninnførsel etter foredling og bearbeiding. Statistisk verdi vil derimot være lik tollverdi ved gjeninnførsel etter reparasjon, så fremt denne ikke er gratis.

Gjeninnførsel etter gratis reparasjon mv.

Ved gjeninnførsel av vare etter gratis foredling, bearbeiding eller reparasjon er beregningsgrunnlaget for merverdiavgift null, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd og tolloven § 7-4 første ledd bokstav c. Begrepet bearbeiding i tolloven dekker også reparasjon.

Mva-registrerte fører beregningsgrunnlaget null i mva-meldingen post 9.
Ikke mva-registrerte fører null i tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Iht. Tolletaten skal både mva-registrerte og ikke registrerte i tolldeklarasjonens rubrikk 37 angi prosedyrekoden 63: Gjeninnførsel av varer etter reparasjon (utført under prosedyrekode 22) eller prosedyrekode 64: Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding (utført under prosedyrekode 21).

DDP leveringsvilkår

Uavhengig av om utenlandsk selger leverer varer på DDP-vilkår (delivered duty paid) til mva-registrert kunde er det den som innfører varen og står som varemottaker på tolldeklarasjonen som skal innberette innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen og som vil kunne kreve fradrag etter de alminnelige regler. Incoterms (standardiserte regler om leveringsbetingelser) styrer ikke hvordan denne prosessen foregår.

Delt virksomhet

Plikten til å deklarere innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen omfatter også avgiftssubjekter som har omsetning som er unntatt fra loven. Det fremgår av Prop. 1 LS (2015–2016) avsnitt 24.5.3 at disse skal innberette og betale innførselsmerverdiavgift også for den ikke avgiftspliktige delen av virksomheten i mva-meldingen. Beregnet innførselsmerverdiavgift knyttet til denne delen vil ikke være fradragsberettiget.

Faktura – tolldeklarasjon

Dette temaet gjaldt selger i Norge som selger en vare som befinner seg i utlandet til norsk kjøper og der kjøper står som varemottaker i tolldeklarasjonen. Skattedirektoratet uttalte at kjøper etter de alminnelige regler kunne fradragsføre både merverdiavgift beregnet av selger og innførselsmerverdiavgift. Uttalelsen var egnet til å misforstås. Forutsetningen for konklusjonen var at selger beregnet merverdiavgift av innenlands omsetning, noe som normalt ikke vil kunne skje når varen i salgsøyeblikket befinner seg i utlandet.

Foreløpig deklarering

Dersom det er vanskelig å legge frem fullstendig utfylt deklarasjon og det er av stor betydning at varen frigis, kan det legges frem en deklarasjon som inneholder færre opplysninger (foreløpig deklarasjon), jf. tollforskriften § 4-20-1 fjerde ledd. Tollregionen innvilger kun foreløpig deklarering dersom det er en krisesituasjon (liv og helse) eller det er av stor økonomisk betydning.

Det kan ikke lenger kreves tollkreditt av mva-registrert som søker om foreløpig deklarering.

Forpassing

Generelt

Reglene om sending av ufortollet vare til sted i tollområdet – forpassing, fremgår av tolloven § 4-21 og tollforskriften § 4-21. Se også tolloven § 2-2 annet ledd om tollskyld.

Forpassing, som er en innenlands transport av ufortollet vare, registreres i samme elektroniske system som transittering (NCTS). En forpassing vil ha et norsk avgangstollsted og et norsk bestemmelsestollsted. Bestemmelsene rundt garantistillelse er ikke identisk med de i Transitteringskonvensjonen, men ellers er mange av prosessene like.

Det søkes om forpassing ved at varene deklareres etter tolloven § 4-10. Det utstedes ingen tolldeklarasjon på dette tidspunktet, kun registrering i NCTS.

Brytes vilkårene for forpassing, vil tollregionen fortolle varene og tolldeklarasjonen blir tildelt et ekspedisjons- og løpenummer.

Mottaker er ikke mva-registrert

Tollregionen anfører innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen rubrikk 47 og retter kravet mot den som fikk tillatelse til forpassing/varemottaker på vanlig måte, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd annet punktum og tolloven § 2 3 annet ledd.

Mottaker er mva-registrert

Tollregionen anfører ikke innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen. Mottaker skal selv, på bakgrunn av tollregionens fortolling, innberette innførselsmerverdiavgiften i mva-melding på terminen for tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato. Skatteetaten følger opp på vanlig måte ved avvik ift. tolldeklarasjon.

Krav om merverdiavgift kan ikke rettes mot den som fikk tillatelse til forpassing, jf. merverdiavgiftsloven § 11 -1 første ledd første punktum.

Merverdiavgiftsfritak ved innførsel

Generelt

Med unntak av de søknadsbaserte mva-fritakene ved vareinnførsel i merverdiavgiftsloven §§ 7-9 og 7-10, skal fritakene i kapittel 7 egenfastsettes, enten i mva-meldingen eller i tolldeklarasjonen.

Mva-registrerte egenfastsetter i mva-meldingen post 11: Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av.
Ikke mva-registrerte egenfastsetter mva-fritaket i tolldeklarasjonen rubrikk 44 med koden M2.

Arve- og flyttegods

Innførsel av arve- og flyttegods er fritatt for innførselsmerverdiavgift og toll, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd og henvisningen til tolloven § 5-1. Fritaket omfatter kun varer til personlig bruk.

Ved innførsel av arve- og flyttegods, skal det søkes tollregionen om tollfritak. Tollregionen treffer vedtak om tollfritak og veileder om det tilsvarende mva-fritaket.

Det er ikke et krav til søknad om tollfritak for arvegods, men dersom det sendes en søknad, vil tollmyndighetene behandle denne. Også her vil tollmyndighetene veilede om tilsvarende merverdiavgiftsfritak.

Mva-fritaket for arve- og flyttegods er ikke søknadsbasert og privatpersonen må ved grensepassering egenfastsette mva-fritaket i tolldeklarasjonen rubrikk 44 med koden M2.

Midlertidig innførsel

Nærmere bestemte varer til nærmere angitt bruk er fritatt for merverdiavgift og toll ved midlertidig innførsel, se merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd og henvisningen til tolloven §§ 6-1 til 6-4. Det er et vilkår for fritaket at varen gjenutføres innen ett år.

Mva-registrerte innberetter innførselen i mva-meldingen post 11 Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av. Tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato er bestemmende for i hvilken termin beregningsgrunnlaget skal innberettes i mva-meldingen.

Importør kan velge å endre midlertidig innførsel til en ordinær innførsel innen gjenutførselsfristen. Tolldeklarasjonen skal da følges opp med en ny versjon av opprinnelig deklarasjon og med prosedyrekode for ordinær innførsel. Mva-meldingen for den termin innførselen skjedde endres ved at grunnlaget i post 11 reduseres og post 9 eller 10 og eventuelt post 17 og 18 fylles ut.

For vare som er midlertidig innført etter tolloven §§ 6-1 til 6-4 kan Tollmyndighetene gi tillatelse til at varen blir tilintetgjort i stedet for at den blir gjenutført, jf. tolloven § 6-5 og tollforskriften § 6-5-1.

Avdekker tollregionen et brudd på fritaket, oppstår i avgiftssammenheng en etterkontrollsituasjon. Tollregionen fortoller varen, men uten å føre opp innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen.

Importøren skal på bakgrunn av Tollregionens fortolling, sende endringsmelding for den termin innførselen skjedde, der grunnlaget i post 11 reduseres og post 9 eller 10 og eventuelt post 17 og 18 fylles ut.

Skattekontoret følger opp på vanlig måte ved avvik ift. tolldeklarasjonen. Tollregionen behøver derfor ikke underrette skattekontoret om fortollingen.

Ikke mva-registrerte egenfastsetter mva-fritaket i tolldeklarasjonen rubrikk 44 med koden M2. Tollregionen kan kreve sikkerhetsstillelse, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-13-5 sjette ledd.

Også ikke mva-registrerte kan velge å endre midlertidig innførsel til en ordinær innførsel innen gjenutførselsfristen. Tolldeklarasjonen følges opp med en ny versjon av opprinnelig deklarasjon og med prosedyrekode for ordinær innførsel.

Som for mva-registrerte kan Tollmyndighetene gi tillatelse til at varen blir tilintetgjort i stedet for at den blir gjenutført.
Avdekker tollregionen brudd på fritaket, oppstår i avgiftssammenheng en etterkontrollsituasjon. Tollregionen fortoller varen, men uten å føre opp innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen. Saken sendes skattekontoret som vurderer etterberegning overfor importør.

Midlertidig innførsel, ATA-carnet

Ikke mva-registrerte

For enkelte av varene som er fritatt for merverdiavgift ved midlertidig innførsel er det gitt anledning til å deklarere varene inn til Norge ved et ATA-carnet, jf. tollforskriften § 4-10-2 åttende ledd. Se også tolloven § 2-5 og tollforskriften § 2-5-1 som regulerer tollskyld ved bruk av ATA-carnet.

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som gir en forenklet tollekspedisjon og som fungerer som sikkerhet for toll, innførselsmerverdiavgift og særavgifter. Det er handelskammeret i det land varen eksporteres fra som utsteder ATA-carnet. Varer som innføres til Norge ved ATA-carnet må være eiet av person bosatt eller etablert utenfor Norge. I Norge står Oslo Handelskammer (OH) som garantist for blant annet innførselsmerverdiavgift dersom varene ikke gjenutføres innen fristen.

Ved fristoversittelse vil tollregionen kontakte OH og etterlyse dokumentasjon for gjenutførsel. Mottas ikke dokumentasjon, deklarerer Toll varene på OH, dvs. OH angis som mottaker i tolldeklarasjonen rubrikk 8 og med Tollregionen som deklarant i rubrikk 14. Innførselsmerverdi-avgift føres ikke i tolldeklarasjonen og skal heller ikke medtas i handelskammerets mva-melding. Dette anses ikke som OHs egen vareinnførsel.

Merverdiavgiftskravet rettes mot handelskammeret som tollskyldner. OH vil i denne sammenheng ikke anses om mva-registrert, og reglene om tollskyld vil derfor komme til anvendelse, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd annet punktum og tollforskriften § 2-5-1. Skatt vurderer om det skal ilegges tilleggsskatt.

Skatteetaten skal ilegge tilleggsskatt på Handelskammer, men kan kun kreve inn 10 % iht. ATA-konvensjonen.

Midlertidig innførsel, varer for reparasjon eller bearbeiding

Mva-registrerte

Industrivarer som innføres til Norge for reparasjon mv. og som senere skal gjenutføres, er fritatt for innførselsmerverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd og henvisningen til tolloven § 6-3. Med industrivarer menes alle varer som ikke er landbruksvarer.

Varen som innføres for reparasjon er eiet av utenlandsk virksomhet, men en mva-registrert reparatør kan stå oppført som varemottaker i tolldeklarasjonen og vil da være tollskyldner etter tolloven. Reparatøren skal i et slikt tilfelle medta innførselen i sin mva-melding. Beregningsgrunnlaget for innførselen føres i post 11 i mva-meldingen: Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av. For at avgiftssubjektet skal kunne medta innførselen i sin mva-melding må det imidlertid være krav om at det er en realitet i at avgiftssubjektet innfører varen, dvs. at det virkelig er avgiftssubjektet som forestår innførselen.

Dersom vilkårene for fritaket brytes, for eksempel fordi varen ikke gjenutføres innen ett år, må reparatøren korrigere sin mva-melding for den terminen innførselen skjedde. Grunnlaget i post 11 reduseres og post 9 fylles ut. En eventuell fradragsrett vil følge av de alminnelige regler.

Se mer generelt emnet "Mva-meldingen > Varemottaker er ikke reell vareeier".

Midlertidig innførsel, ikke mva-fritak

Dette er varer som innføres til leie eller lån.

Mva-registrerte fører mva-grunnlaget i post 9 og eventuelt fradrag i post 17 i mva-meldingen.
Ikke mva-registrerte egenfastsetter innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen rubrikk 47.

Både mva-registrerte og ikke registrerte skal i tolldeklarasjonens rubrikk 37 angi prosedyrekode 55: Midlertidig innførsel av varer, herunder varer til leie og lån, hvor avgifter betales ved innførsel.

Se for øvrig emnet "Refusjon av innførselsmerverdiavgift".

Mva-meldingen

Nye poster

Fra 2017 endret omsetningsoppgaven navn til skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Samtidig ble det innført nye poster knyttet til innførselsmerverdiavgiften:

Post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %
Post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %
Post 11 Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av

Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25 %
Post 18 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15 %

Varemottaker er ikke reell vareeier

Det følger av tolloven § 2-2 første ledd at for vare som fortolles, er den deklarerte mottakeren av varen tollskyldner. I de fleste tilfeller vil deklarert mottaker også være reell vareeier. Det er imidlertid adgang til å la seg representere ved fortollingen, dvs. en annen enn vareeier føres som deklarert mottaker og denne vil da være tollskyldner. Også den som blir representert er tollskyldner, jf. tolloven § 2-2 annet ledd.

I et slikt tilfelle skal den oppførte mottakeren av varen (varemottaker) medta innførselen i sin mva-melding og beregne og betale innførselsmerverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 og skatteforvaltningsloven § 8-3. For at avgiftssubjektet skal kunne medta innførselen i sin mva-melding må det imidlertid være en realitet i at avgiftssubjektet innfører varen, dvs. at det virkelig er avgiftssubjektet som forestår innførselen.

Det er ingen bokføringsmessige utfordringer knyttet til et slikt standpunkt. Fra GBS 9 hitsettes (vår understreking):

Grunnlaget for beregningen av merverdiavgift ved innførsel av varer fordelt på de forskjellige avgiftssatsene, samt grunnlag som det ikke skal beregnes merverdiavgift av, skal inngå som egne poster i skattemeldingen for merverdiavgift. Disse grunnlagene skal også inngå i spesifikasjon av merverdiavgift. Disse grunnlagene hentes ikke fra kostnads- eller balansekontoer i regnskapet, men ved hjelp av særskilte behandlingskoder eller hjelpekontoer som er opprettet med det formål å få grunnlagene med i skattemelding for merverdiavgift og i spesifikasjon av merverdiavgift.

Som eksempler på slike tilfeller som kan oppstå i praksis, kan nevnes et mva-registrert konsernselskap som innfører en vare for et annet (ikke mva-registrert) selskap i konsernet, en underenhet i et selskap og som har en egen mva-registering, en representant som forestår innførselen for reell vareeier (deklaranter har imidlertid en egen rubrikk i tolldeklarasjonen) eller en norsk leietaker eller norsk varereparatør som innfører en utenlandsk eid vare.

NB: Det presiseres at avgiftssubjektet i slike tilfeller normalt ikke vil ha fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften etter merverdiavgiftsloven § 8-1, ettersom anskaffelsen ikke er til bruk i dennes registrerte virksomhet.

Se også emnet "Merverdiavgiftsfritak ved innførsel > Midlertidig innførsel, varer for reparasjon eller bearbeiding" og emnet "Vareinnførsel, flere kjøpere".

Periodisering

Generelt

Mva-registrerte skal innberette innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen for den termin dokumentasjon er utstedt, dvs. på det tidspunkt tolldeklarasjonen er tildelt et ekspedisjons- og løpenummer, jf. merverdiavgiftsloven § 15-9 og Prop. 1 LS (2015–2016) avsnitt 24.5.1.

NB: Det er ikke det samme tidspunktet som tolldeklarasjonsoversikt i Altinn blir publisert.

Ikke mva-registrerte som innfører varer skal forholde seg til tolletaten som tidligere, og tolldeklarasjonen anses som skattemelding. Periodiseringen vil følge av tollregelverket.

Brudd på vilkår for fritak ved midlertidig innførsel

Når en innførsel oppfyller vilkårene til tollfritak etter bestemmelsene i tolloven §§ 6-1 til 6-4, skal mva-registrerte innberette mva-grunnlaget i mva-meldingen post 11 Innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av. Ved brudd på vilkårene, for eksempel oversittelse av gjenutførselsfristen, må importør endre mva-meldingen for den termin innførselen skjedde. Grunnlaget i post 11 reduseres og post 9 eller 10 og eventuelt post 17 og 18 fylles ut.

Ulovlig disponering, tollager

Tollregionen vil fortolle varer som er kommet bort mv. fra tollager. Mva-registrert importør skal innberette innførselsmerverdiavgift i den termin tolldeklarasjonen tildeles ekspedisjons- og løpenummer.

Etterdeklarering

Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at endelig fastsettelse av tollverdien utsettes, eller at en del av tollverdien deklareres i ettertid, jf. tolloven § 7-20. Skattedirektoratet har lagt til grunn at etterdeklarert innførselsmerverdiavgift skal innberettes i mva-meldingen i den termin etterdeklareringen finner sted (tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato).

Refusjon av innførselsmerverdiavgift

Ikke mva-registrerte

Retten til refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er regulert i merverdiavgiftsloven § 10-7 (full refusjon) og § 10-8 (delvis refusjon). Det er et vilkår for refusjon etter disse bestemmelsene at varen enten gjenutføres eller tilintetgjøres. Søknad om refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift rettes til skattekontoret.

Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er knyttet til fysisk utførsel av varen. Søknaden må derfor vedlegges utførselsdeklarasjon som er attestert av befrakter i rubrikk B – Regnskapsmessige opplysninger.

Når det gjelder privatpersoner og vareverdien ikke overstiger 5 000 kroner kan det godtas annen dokumentasjon som bekrefter at varen er sendt ut av landet. Det kan være

  • innførselsdeklarasjon fra mottakerlandet sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur

  • bekreftelse fra speditør eller kvittering fra Posten sammen med bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur.

Ikke mva-registrerte har også rett til refusjon ved gjenutførsel av vare som har vært leid eller lånt fra utlandet. At det er snakk om leide eller lånte varer og ikke for eksempel egne varer, må kunne dokumenteres.

Ved lån av vare fra utlandet fremlegges en proformafaktura eller annet dokument fra långiver som bekrefter lånet. Statistisk verdi på varen som lånes må fremgå av dokumentet da det er denne verdien som skal danne grunnlag for beregning av merverdiavgift.

Er det leie av vare fra utlandet, vil utenlandsk utleier utstede en faktura som dokumenterer leien. Statistisk verdi må fremkomme av faktura da denne verdien skal danne grunnlag for beregning av merverdiavgift.

Krav til gjenutførsel kan frafalles dersom varen blir destruert under kontroll av, eller etter avtale med, tollmyndighetene.

Mva-registrerte

Mva-registrerte med full fradragsrett får ingen merverdiavgiftsbelastning ved vareinnførselen. En gjenutførsel eller tilintetgjøring medfører ingen endring i dette. Disse skal hverken endre mva-meldingen eller melde omberegning til Tolletaten ved gjenutførsel eller tilintetgjøring.

Når det gjelder mva-registrerte uten (full) fradragsrett, er det i prinsippet ingen hjemmel for egenretting. Den merverdiavgiftspliktige hendelsen – vareinnførselen – har skjedd.

Tollregionen praktiserte før 2017 en ordning med refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift når varen ble gjenutført eller tilintetgjort og den mva-registrerte virksomheten ikke hadde fradragsrett.

Skattedirektoratet viderefører denne praksisen. Mva-registrerte som gjenutfører eller tilintetgjør en vare kan få refundert innførselsmerverdiavgift i den utstrekning virksomheten ikke har fradragsrett. Refusjonen gjennomføres teknisk som en reduksjon av post 9/10 i den terminen man gjenutfører eller tilintetgjør varen. Gjenutførsel eller tilintetgjørelse må legitimeres.

Merverdiavgiftsloven §§ 10-7 og 10-8 anvendes tilsvarende for hva som legitimerer en slik refusjon, herunder dokumentasjon fra selger som bekrefter at virksomheten får pengene tilbakebetalt (for eksempel kontoutskrift eller kreditnota) eller at virksomheten mottar en ny vare som fortolles inn i Norge. Det skal i alle slike tilfeller forklares med merknad i mva-meldingen.

Vi presiserer at refusjon etter gjenutførsel eller tilintetgjøring ikke inkluderer tilfeller hvor importør ikke har blitt eier av varene som er innført (leie/lån, midlertidig innførsel).

Bokføring:
Dersom den mva-registrerte har full fradragsrett eller varene ikke er gjenutført/tilintetgjort skal kreditnota bokføres med mva-kode 21/22, men innførselsmerverdiavgift skal ikke bokføres med mva-kode 81/83. Dette gir ingen endring i mva-meldingen.
Om den mva-registrerte ikke har fradragsrett og varene er gjenutført/tilintetgjort, skal kreditnota bokføres med mva-kode 20 og innførselsmerverdiavgift med mva-kode 82/84. Dette fører til minusbeløp i post 9/10.
Har den mva-registrerte delvis fradragsrett, og varene er gjenutført/tilintetgjort, skal kreditnota bokføres forholdsmessig med mva-kode 21 og 20. Innførselsmerverdiavgift bokføres forholdsmessig med mva-kode 81/83 og 82/84. Dette fører til minusbeløp i post 9/10 og post 17/18.

Periodisering:
Termin for innberetning av innførselsmerverdiavgift skal følge dato for kreditnota. Regnskapsmessig så er det transaksjonstidspunktet som styrer periodisering.

Samlerefusjon

Ikke mva-registrerte

Noen få større speditører er innrømmet samlerefusjon for merverdiavgift, særavgifter og toll knyttet til uavhentede postpakker som returneres til utlandet, jf. tolloven § 11-4 første ledd annet punktum. Det følger av skattebetalingsforskriften § 10-4-1 første ledd at tilgodebeløp som alene utgjør under 100 kroner, ikke blir tilbakebetalt.

Skattedirektoratet har kommet til at merverdiavgift, særavgifter og toll i hver enkelt sak skal vurderes samlet opp mot beløpsgrensen i skattebetalingsforskriften § 10-4-1.

Tilleggsskatt

Skattekontoret kan ilegge tilleggsskatt når det er gitt uriktige opplysninger og opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 første ledd.

Skattedirektoratet har uttalt at det ikke er hjemmel for å ilegge tilleggsskatt i de tilfeller mva-registrert næringsdrivende ikke innberetter innførselsmerverdiavgiften og i den utstrekning det foreligger en korresponderende fradragsrett.

Uttalelsen er begrunnet med at beregning av skyldig innførselsmerverdiavgift og fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift vil skje i samme termin, ved levering av samme mva-melding og av samme avgiftssubjekt. Opplysningssvikten kan da ikke føre til noen skattemessig fordel.

Tollbehandling

1. Umiddelbar tollekspedisjon

a. fortolling, varen frigjøres helt fra tollmyndighetenes befatning, jf. tolloven § 4-20. Tolldeklarasjon blir tildelt et ekspedisjons- og løpenummer når varene frigis (fortollingsdato)
b. forpassing, tillatelse til å transportere ufortollet vare til annet sted i tollområdet, jf. tolloven § 4-21. Tolldeklarasjon med ekspedisjons- og løpenummer tildeles først når varene har nådd bestemmelsestollstedet, eventuelt uttak fra tollager
c. transittering, ufortollet vare som sendes gjennom flere land med minimum av tollbehandling, jf. tolloven § 4 22. Ingen tolldeklarasjon før ankomst på bestemmelsestollstedet, eventuelt uttak fra tollager
d. annen disponering, i all hovedsak midlertidig innførsel, jf. tolloven §§ 4-24. Tillatelse gis ved deklarering av varen og tolldeklarasjon blir samtidig tildelt et ekspedisjons- og løpenummer
e. tillatelse til utførsel, jf. tolloven § 4-23. Ordinær tolldeklarasjon

2. Innlegg på tollager

Jf. tolloven §§ 4-30 flg. Ingen tolldeklarasjon før ved uttak av varen. Tillatelse til alminnelig tollager kan omfatte tillatelse til å kjøre varen direkte til mottaker og lagre den der (direktekjøring), jf. tollforskriften § 4 30 11.

3. Varen avstås til tollmyndighetene eller tilintetgjøres

Jf. tolloven § 4-1 første ledd bokstav d og e. Ingen tolldeklarasjon.

4. Varen plasseres i frisone

Jf. tolloven § 4-33. Per i dag ingen frisoner i Norge.

5. Tollmyndighetene godkjenner en midlertidig lagring

Jf. tolloven § 4-1annet ledd. Svært snever unntaksregel.

Tollager

Generelt

Innlegg på tollager er et av alternativene for tollbehandling, jf. tolloven § 4-1 første ledd bokstav b. Med innlegg menes at varer registreres i tollagerholders regnskap og legges inn på lageret, jf. tollforskriften §§ 4-30-1 flg. Se også tolloven § 2-3 annet ledd om tollskyld ved ufortollet vare.

Avdekker tollregionen ulovlig disponering på tollager, for eksempel at varer er fjernet uten tollekspedering, vil tollregionen deklarere varene. Det vil fremgå av tollagerregnskapet hvem som er varemottaker.

Den som innfører varer er ikke mva-registrert

Tollregionen fastsetter innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og retter kravet mot tollagerholder/varemottaker på vanlig måte, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd annet punktum og tolloven § 2-3 annet ledd. 

Iht. skatteforvaltningsloven § 12-1 annet ledd skal Tollregionen som skattemyndighet vurdere om saken skal tas opp, herunder skal man se hen til skattepliktiges skyldforhold.

Den som innfører varer er mva-registrert
Tollregionen fastsetter ikke innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen. Avgiftssubjekt skal selv, på bakgrunn av tollregionens fortolling, innberette innførselsmerverdiavgiften i mva-melding på terminen for tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato. Skatteetaten følger opp på vanlig måte ved avvik ift tolldeklarasjon.
Krav om merverdiavgift kan ikke rettes mot tollagerholder, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd første punktum.
Iht. skatteforvaltningsloven § 12-1 annet ledd skal Skatteetaten som skattemyndighet vurdere om saken skal tas opp, herunder skal man se hen til skattepliktiges skyldforhold.

Tollkreditt

Innførselsmerverdiavgift skal innberettes i mva-meldingen og ikke lenger betales til Tollmyndighetene ved fortolling. Tollkredittordningen er derfor ikke relevant for mva-registrerte når det gjelder innførselsmerverdiavgift i 2017 eller senere.

I en overgangsordning vil tollkreditten likevel benyttes også for innførselsmerverdiavgift på grunn av endringsmeldinger for innførsler i 2016 eller tidligere.

Tollkredittordningen består for toll, særavgifter, forskningsavgift og eksportavgift. Søknad om tollkreditt leveres elektronisk via Altinn. Tollkreditt gis kun til virksomheter som innfører varer i eget navn. Tollkreditt gis derfor ikke til speditører e.l.

Tollverdi, prinsipielle spørsmål

Når skattekontoret skal ta stilling til beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel, eksempelvis i en klagesak, må kontoret også ta stilling til varens tollverdi, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11. I de tilfeller dette reiser kompliserte og/eller prinsipielle tollverdispørsmål, skal skattekontoret kontakte tollregionen for å få deres syn på spørsmålet. Se Prop. 1 LS (2015–2016) avsnitt 24.5.5.

Tolldirektoratet har utarbeidet en Tollverdiveileder som ligger her.

Transittering

Generelt

Reglene om grensekryssende sending av ufortollet vare – transittering, fremgår av tolloven § 4-22 og tollforskriften §§ 4-22-1 og 4-22-2. Se også tolloven § 2-5 og tollforskriften § 2-5-1 som regulerer tollskyld ved transittering.

Ved innførsel av varer under en transitteringsprosedyre har eksportør i utlandet inngått en avtale med tollmyndighet i eget land om oppstart av transitteringen. Dette innebærer at varen ved grensepassering inn til Norge ikke behøver ytterligere tollbehandling enn registrering av grensepasseringen i det elektroniske transitteringssystemet NCTS.
Firmaet i avgangslandet som får tillatelse av tollmyndighetene til å transittere varene, er hovedansvarlig for prosedyren og kan holdes ansvarlig for å betale eventuell toll og avgiftskrav i Norge. Den hovedansvarlige vil normalt ha en garantist.

Transitteringen fullføres ved et nærmere angitt norsk tollsted, eventuelt ved innlegg på tollager hos en tollagerholder som er autorisert mottaker.

Ved brudd på transitteringsprosedyren vil tollregionen fortolle varene og tolldeklarasjonen blir tildelt et ekspedisjons- og løpenummer.

Mottaker er ikke mva-registrert

Tollregionen foretar en fortolling av varene, anfører innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og retter kravet mot importør/ hovedansvarlig eller garantist på vanlig måte, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd annet punktum og tolloven § 2-5. 

Skatteetaten informerer Tolletaten når kravet er betalt, og eventuelt dersom hovedansvarlige som er innvilget garantifritak ikke betaler kravet. Når kravet er betalt, fullfører tollregionen transitteringsprosedyren og frigir garantien.

Mottaker er mva-registrert

Tollregionen anfører ikke innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen. Mottaker skal selv, på bakgrunn av tollregionens fortolling, innberette innførselsmerverdiavgiften i mva-melding på terminen for tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato. Skatteetaten følger opp på vanlig måte ved avvik ift tolldeklarasjon.

Krav om merverdiavgift kan ikke rettes mot hovedansvarlige for transitteringsprosedyren eller mot garantist, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd første punktum.

Unntak fra deklareringsplikt

Nærmere angitte varer er unntatt fra deklareringsplikt ved innførsel, jf. tollforskriften § 4-10-4. Dette gjelder blant annet petroleumsprodukter fra norsk del av kontinentalsokkelen og varer av mindre verdi.
Skattedirektoratet har lagt til grunn at mva-registrerte inntil videre kan unnlate å innberette i slik innførsel mva-meldingen. Er varen unntatt fra deklareringsplikt er den også fritatt for merverdiavgift.
Det hender at varer som er unntatt fra deklareringsplikt, rent faktisk blir deklarert. I et slikt tilfelle står importør fritt til å innberette innførselsmerverdiavgiften i mva-meldingen. For å unngå avvik mellom mva-meldingen og tolldeklarasjoner i terminen, bør slik innførsel innberettes.

Utenlandsk merverdiavgift

Mva-registrerte 

Dersom utenlandsk selger uriktig har beregnet merverdiavgift ved eksportsalg til Norge, skal denne merverdiavgiften i prinsippet med i beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften. Dersom kjøper mottar kreditnota, eller får refundert merverdiavgiften i salgslandet, skal beregningsgrunnlaget reduseres tilsvarende.

Vareinnførsel, flere kjøpere

Dersom flere næringsdrivende i fellesskap innfører en vare, og det kun er utstedt én tolldeklarasjon, kan dette løses på følgende måte mht. fradragsretten:

Kjøper A står som varemottaker på tolldeklarasjonen og innberetter full innførselsmerverdiavgift og fradragsfører sin andel av merverdiavgiften. Kjøper B innberetter 0 innførselsmerverdiavgift og fradragsfører sin andel. Legitimeres med faktura, tolldeklarasjon og fordelingsliste.

Se også emnet "Mva-meldingen > Varemottaker er ikke reell vareeier".