Håndbok

Skatteforvaltningshåndboken

  • Publisert:

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er tredje revisjon av boken. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven, og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften.

I håndboken er det særlig lagt vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsartene som omfattes av loven i forhold til tidligere rett.

I denne reviderte utgaven er det lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i tidligere utgaver. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Nyere rettspraksis er også innarbeidet. Vesentlige tilføyelser og realitetsendringer er markert med en strek i margen i pdf-utgaven. Dersom bestemmelsene i skatteforvaltningsloven er en videreføring av tidligere rett, fremgår  dette.

Boken refererer ikke til alle relevante rettskilder i tidligere rett, men de kan fortsatt være relevante. På disse områdene har tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken henvisninger til eldre rettskilder.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de sentrale og regionale skattemyndighetene. Innholdet i enkelte retningslinjer/rutiner, meldinger og instrukser som er gitt av Skattedirektoratet er i sin helhet tatt inn i boken, mens andre er bearbeidet og utgitt på nytt. Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Det er derfor et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige. Boken finnes bare i elektronisk utgave, og er gjort tilgjengelig på www.skatteetaten.no. Denne utgaven skal være oppdatert med endringer i loven som er vedtatt pr. 1 januar 2018. Innholdet vil bli revidert ved behov.

Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra Skatt vest, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold.

Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet.

E-post kan sendes til [email protected]

footer/desktop/standard