Håndbok

Skatteforvaltningshåndboken

Skatteforvaltningshåndboken er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift, og omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 

I denne utgaven er lovendringer som ble vedtatt i desmber 2023 delvis omtalt. Det gjelder endring i skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd om klageinstansens frist for endring av egne vedtak. I tillegg er nye regler i sktfvl § 14-12 om kompensasjon etter EMK når avgjørelse om tillegsskatt og overtredelsesgebyr ikke er avgjort innen rimelig tid omtalt. Se kap. 13-9 første ledd og kap. 14-12. 

En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Det gjelder særlig tilleggsskatt. Vesentlige tilføyelser og endringer av rettstilstanden er markert med strek i margen i pdf-utgaven.

Om skatteforvaltningshåndboken

Målgruppen for håndboken er i første rekke de ansatte hos skattemyndighetene.

Det er et mål at retningslinjer på skatteforvaltningsområdet, herunder tidligere meldinger og instrukser, skal være innarbeidet i håndboken. Vi gjør likevel oppmerksom på at enkelte retningslinjer og rutiner ikke er innarbeidet.

Håndboken refererer ikke til alle relevante rettskilder fra tiden før skatteforvaltningsloven trådte i kraft, 1. januar 2017. Slike rettskilder kan finnes ved å søke i tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken.

Håndboken finnes bare i elektronisk utgave her på skatteetaten.no.

Skattedirektoratet har ansvaret for håndboken. Det er ønskelig med tilbakemelding på håndbokens form og innhold. E-post kan sendes til [email protected].

Skatteforvaltningshåndboken 9. utgave 2024.pdf

Tidligere utgaver