Håndbok

Skatteforvaltningshåndboken

  • Publisert:

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Den er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift, og omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 

Nye regler om bevissikring i skatteforvaltningsloven § 10-15 trådte i kraft 1. juli 2019. Bevissikring innebærer at skattemyndighetene ved tvang kan kreve adgang til lokaler mv. for å sikre bevis til bruk i skattesaker.

I denne utgaven er vedtatte endringer i skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven i juni 2018 innarbeidet. Det er lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i tidligere utgaver. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Nyere rettspraksis er også innarbeidet. Vesentlige tilføyelser og realitetsendringer er markert med en strek i margen i pdf-utgaven.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de regionale og sentrale skattemyndighetene.

Håndboken inneholder ny og relevant rettspraksis. Vesentlige tilføyelser, presiseringer og realitetsendriger fra tidligere utgaver er markert med en strek i margen i pdf-utgaven.  

Det er et mål at retningslinjer på skatteforvaltningsområdet, herunder tidligere meldinger og instrukser, skal være innarbeidet i håndboken. Vi gjør likevel oppmerksom på at enkelte retningslinjer og rutiner ikke er innarbeidet.

Håndboken refererer ikke til alle relevante rettskilder fra tiden før skatteforvaltningsloven trådte i kraft, 1. januar 2017. Slike rettskilder kan finnes ved å søke i tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken.

Håndboken finnes bare i elektronisk utgave her på skatteetaten.no.

Skattedirektoratet har ansvaret for håndboken. Det er ønskelig med tilbakemelding på håndbokens form og innhold. E-post kan sendes til [email protected]

Mer om Skatteforvaltningshåndboken