Skatteforvaltningshåndboken 2. utgave 2018

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er fjerde utgave av boken. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven, og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften.

Nye regler om bevissikring i skatteforvaltningsloven § 10-15 trådte i kraft 1. juli 2019. Bevissikring innebærer at skattemyndighetene ved tvang kan kreve adgang til lokaler mv. for å sikre bevis til bruk i skattesaker.

I denne utgaven er vedtatte endringer i skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven i juni 2018 innarbeidet. Det er lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i tidligere utgaver. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Nyere rettspraksis er også innarbeidet. Vesentlige tilføyelser og realitetsendringer er markert med en strek i margen i pdf-utgaven.

Boken refererer ikke til alle relevante rettskilder før skatteforvaltningsloven trådte i kraft den 1. januar 2017, men disse kan fortsatt være relevante. På disse områdene har tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken henvisninger til eldre rettskilder.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider hos skattemyndighetene. Innholdet i enkelte retningslinjer/rutiner, meldinger og instrukser som er gitt av Skattedirektoratet er i sin helhet tatt inn i boken, mens andre er bearbeidet og utgitt på nytt i forbindelse med at skatteforvaltningsloven ble vedtatt.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Det er derfor omtalt i et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige.

Boken finnes bare i elektronisk utgave, og er gjort tilgjengelig på www.skatteetaten.no. Denne utgaven skal være oppdatert med endringer i loven og forskriftene som er vedtatt pr. 1 november 2018. Innholdet vil bli revidert ved behov. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra Skatt vest, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til [email protected]