§ 3‑4 Utlevering av opplysninger til finansforetak mv.

Taushetsplikten etter § 3‑1 er ikke til hinder for at opplysninger om fødselsnummer og d-nummer for personlig skattepliktig eller organisasjonsnummer for upersonlig skattepliktig, navn, adresse, skatteklasse, fastsatt nettoformue og nettoinntekt, skatter og avgifter kan gis til finansforetak (jf. finansforetaksloven), forsikringsvirksomhet (jf. forsikringsvirksomhetsloven) og kredittopplysningsvirksomhet. Med kredittopplysningsvirksomhet menes virksomhet som består i å gi meddelelse som belyser kredittverdighet og økonomisk vederheftighet. Disse virksomhetenes bruk av opplysningene skal følge reglene i personopplysningsloven.

Bestemmelsen er en videreføring av en tilsvarende bestemmelse i ligningsloven § 3‑13 nr. 6.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at finansinstitusjoner mv. fortsatt skal ha tilgang til opplysninger om skattepliktige etter at tilgangen til skattelistene ble snevret inn. Det er forutsatt at opplysningene blir sikret trygg behandling, jf. Ot.prp. nr. 34 (2003-2004) Om lov om endringar i skattelovgivinga mv. Det fremkommer i punkt 2.9.7.3 at: «Bruken av opplysningane skal følgje føresegnene i personopplysningslova. Opplysningar som er henta inn av kredittopplysningsverksemder kan derfor berre brukast ved kredittvurdering.»

Det er kredittopplysningsvirksomheter etter Lov av 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) som har tilgang til opplysninger etter bestemmelsen. Det må kunne dokumenteres at virksomheten driver kredittopplysningsvirksomhet etter nevnte lov.