§ 16‑2 første ledd

§ 12‑6 gjelder for skattefastsettinger som tas opp til endring etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse. Skattemyndighetene kan likevel ikke endre fastsettinger for skattleggingsperiodene 2012 til 2014 til ugunst for den skattepliktige dersom det ikke ville ha vært adgang til å endre fastsettingen etter fristreglene i ligningsloven.

Fristen for å ta opp saker til endring etter skatteforvaltningsloven § 12‑6 er som hovedregel fem år etter utgangen av skatteleggingsperioden. For skjerpet tilleggsskatt eller ved anmeldelse for brudd på straffelovens bestemmelser i §§ 378 til 380, gjelder en ti-års frist, se§ 12‑6 annet ledd. Fristreglene gjelder fra 1.1.2017.

Reglene om frister for endring uten klage vil som hovedregel få virkning for alle saker som tas opp til endring etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse 1.1.2017. Hva som skal til for at en sak får status som tatt opp, vil kunne variere noe etter omstendighetene i den enkelte saken. Nærmere om dette skjæringspunktet, se§ 12‑6 første ledd.

Det følger av bestemmelsen at selv om det er fristreglene etter skatteforvaltningsloven som skal anvendes, er det ikke adgang til å endre fastsettinger til ugunst for den skattepliktige dersom det gjelder fastsettinger som er gjennomført etter ligningsloven for inntektsårene 2012 til 2014 og det ikke ville ha vært adgang til å endre fastsettingen etter fristreglene i ligningsloven. Etter ligningsloven gjaldt en to års endringsfrist til ugunst dersom skattepliktige hadde levert korrekte og fullstendige opplysninger. Det er ikke gitt overgangsregler fra og med inntektsåret 2015. Dette innebærer at endringer av fastsettingen for inntektsåret 2015 kan gjennomføres innenfor femårsfristen i slike tilfeller.