§ 13‑4 første ledd

Klagefristen er seks uker.

Første ledd angir hovedregelen om at klagefristen skal være seks uker. Bestemmelsen gjelder både klager på vedtak om skattefastsetting og andre avgjørelser som er enkeltvedtak etter § 1‑2 første ledd bokstav d. Nærmere regler om leveringsmåte og fristavbrytelse finnes i § 5‑5 Fristberegning mv.

En generell klagefrist på seks uker innebærer at klagefristen er utvidet for en stor andel av vedtakene som fattes på skatteområdet. Bakgrunnen for fristutvidelsen er å sikre at klageren får rimelig tid til å vurdere om det er grunnlag for å klage og til å utforme klagen. Fristen skal regnes fra det tidspunkt melding om enkeltvedtaket har kommet fram til klageren, se § 5‑5 første ledd.

Det er gitt særlig klagefrist på tre uker for klage over avslag på innsynsbegjæring etter § 5‑4 åttende ledd, og for klage over pålegg etter § 11‑4 første ledd.

Frist for meddelelse til skattemyndighetene på papir overholdes ved at «(...) klage mv. er avgitt til tilbyder av posttjenester før utløpet av fristen», se skatteforvaltningsforskriften § 5‑5‑1 annet ledd. Ved elektronisk melding følger det av eForvaltningsforskriften at den er rettidig «(...) dersom den er kommet fram til den elektroniske adressen som forvaltningsorganet har oppgitt for mottak av elektroniske klager innen klagefristens utløp». Nærmere om overholdelse av klagefrist, se § 5‑5 tredje ledd.

Dersom klagen ikke tilfredsstiller de lovkrav som stilles til en klage, bør skattekontoret sette en ny frist for å inngi en klage som tilfredsstiller lovens vilkår, se § 13‑5 tredje ledd. Overholdes ikke denne fristen, avgjøres saken på grunnlag av den klagen som foreligger.

Det er adgang for skattekontoret til å gi utsettelse med klagefristen. Dette i samsvar med fast etablert praksis på skatte- og avgiftsområdet. Forutsetningen er at det søkes om dette innen klagefristens utløp. Det er skattekontoret og Skattedirektoratet som avgjør om klager skal gis fristforlengelse. Eventuell fristforlengelse er bindende for skattemyndighetene. Fristen for klager på vedtak i endringssak regnes i utgangspunktet fra det tidspunktet melding om avgjørelsen er kommet frem til skattepliktige, se § 5‑5 Fristberegning mv. Skattemyndigheten kan angi utløpsdato for klagefristen i meldingen. Fristen må ikke være kortere enn de frister som ellers er bestemt. Se skatteforvaltningsforskriften § 5‑5‑1 nr. 1.

Fristen for klager på tidlig fastsetting jf. skatteforvaltningsforskriften § 8‑2‑4, regnes i utgangspunktet fra det tidspunktet melding om avgjørelsen er kommet frem til skattepliktige, se § 5‑5 Fristberegning mv. Skattemyndigheten kan angi utløpsdato for klagefristen i meldingen. Fristen må ikke være kortere enn de frister som ellers er bestemt. Se skatteforvaltningsforskriften § 5‑5‑1 nr. 1.

Arbeidsgivers klagerett på vedtak om summarisk fellesoppgjør etter § 12‑4 Summarisk fellesoppgjør følger nå de alminnelige klagereglene i Kapittel 13 Klage. Arbeidsgivers klagerett i denne sammenheng omfatter ikke klagerett eller ny klagefrist angående øvrige forhold. Se Riksskattenemndas avgjørelse inntatt i Utv. 2000/258.